Нүүр хуудас Mэдээлэл Цаг үе, Үйл явдал

Худалдан авах ажиллагааны албаны мэдээлэл

07-р сарын 15-19-нд нээсэн төсөл, арга хэмжээ

Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүч чадал, байршил ХАА-нд мөрдөх журам

 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр Төсөвт өртөг

(сая, төг)

 Тендерт оролцсон аж ахуйн нэгж
1 “Хан-Уул” цогцолбор сургуулийн 6 настай ангийн хичээлийн байрны их засвар ХА Улсын төсвийн хөрөнгөөр 38,2 2013.07.15-нд тендер нээсэн. “Суурин тал” ХХК 37,479,684 төгрөгөөр ажлын 28 хоногт гүйцэтгэх, “Талын сүлд” ХХК 36,499,275 төгрөгөөр хуанлийн 25 хоногт гүйцэтгэх, “ДОБЧ” ХХК 37,009,542 төгрөгөөр хуанлийн 31 хоногт гүйцэтгэхээр  тус тус санал ирүүлсэн үнэлэгдэх шатандаа явагдаж  байна.
2 Хичээлийн байр, спорт заалны сантехникийн их засвар /Баяндун / ХА Улсын төсвийн хөрөнгөөр 50,0 2013.07.15-нд тендер нээсэн. “Элтрүүд” ХХК 49,839,207 төгрөгөөр хуанлийн 25 хоногт гүйцэтгэхээр  санал ирүүлсэн үнэлэгдэх шатандаа явагдаж  байна.
10 дугаар цэцэрлэгийн их засвар /Хэрлэн/ ХА Улсын төсвийн хөрөнгөөр 50,0 Тендерт санал ирээгүй, харьцуулалт амжилтгүй болсон тул шууд гэрээ байгуулахаар захиалагчид дүгнэлтийг оруулж байна.

07-р сарын 15-19-нд зарласан төсөл, арга хэмжээ

Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүч чадал, байршил ХАА-нд мөрдөх журам Санхүүжилтийн эх үүсвэр Төсөвт өртөг

(сая, төг)

 Тендер зарлагдсан огноо Тендер шалгаруулах огноо
1 Цэцэрлэгийн их засвар  /Чулуунхороот сум/ ХА Улсын төсвийн хөрөнгөөр 50.0 2013.07.16 2013.07.29
2 Матад сумын “Ахуй үйлчилгээний төвийн барилгын их засвар” ХА Сумын ОНХСХ 100.0 2013.07.16 2013.08.20
3 Гэр хорооллын дундах авто замыг хатуу хучилттай болгон сайжруулах, гэрэлтүүлгийн хамт /Хэрлэн сум, 4, 10 дугаар баг/ НТШ ОНХСХ 900.0 2013.07.16 2013.08.19
Сургуулийн хичээлийн байр спорт заалны их засвар /Сэргэлэн/ ХА Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт 80.0 2013.07.19 2013.07.29

 

 07-р сарын 22-26-нд нээх төсөл, арга хэмжээ

Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүч чадал, байршил ХАА-нд мөрдөх журам

 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр Төсөвт өртөг

(сая, төг)

 Тендер зарлагдсан огноо Тендер шалгаруулах огноо
1 Хуучин барилгыг шинэчлэн засварлах замаар сумдад ахуйн үйлчилгээний төв байгуулах /Баян-Уул, Цагаан-Овоо/ 2-р багц НТШ ОНХСХ 100,0 2013.06.21 2013.07.22

www.procurement.dd.gov.mn

Худалдан авах ажиллагааны алба