Нүүр хуудас Шилэн данс 2009 оны төсвийн гүйцэтгэл

УЛСЫН ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ӨГЛӨГИЙН ТАЙЛАН

3
0

УЛСЫН ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ӨГЛӨГИЙН ТАЙЛАН

(мянган төгрөг)

Дансны нэр, төрөл

Өмнөх он

Нэмэгдсэн

Хорогдсон

Тайлант он

НИЙТ ДҮН

63,953.37

4,640,365.47

4,701,359.06

2,959.79

Цалингийн өглөг

2,428.09

3,348,141.05

3,350,569.15

НДШ-ийн өглөг

1,432.73

522,528.46

523,961.19

ХАОАТ-ын өглөг

2,316.28

205,746.14

208,051.20

11.22

ҮЭ-ийн өглөг

629.75

629.75

Гэрэл цахилгааны тооцоо

3,271.52

5,065.91

8,337.42

Түлш халаалтын тооцоо

18,928.02

4,149.36

23,077.38

Шуудан холбооны тооцоо

119.85

1,020.75

1,140.60

Цэвэр, бохир усны тооцоо

319.78

336.45

656.23

Тээвэр шатахуунын тооцоо

80.00

1,387.45

1,467.45

Дотоод албан томилолтын тооцоо

33.40

33.40

Хоолын тооцоо

1.85

1.85

Эмийн тооцоо

1,805.26

1,805.26

Бусад зардлын тооцоо

1,389.42

235.03

1,624.45

Байгууллагад төлөх өглөг

22,263.41

396,296.61

417,260.26

1,299.77

Хувь хүмүүст төлөх өглөг

8,967.41

155,424.86

164,367.91

24.35

Тэргүүн шадар сайд

112,984.50

112,984.50

Цалингийн өглөг

73,188.04

73,188.04

НДШ-ийн өглөг

9,534.78

9,534.78

ХАОАТ-ын өглөг

2,828.01

2,828.01

Байгууллагад төлөх өглөг

24,333.60

24,333.60

Хувь хүмүүст төлөх өглөг

3,100.07

3,100.07

Монгол Улсын Шадар сайд

14,924.89

660,360.62

674,212.22

1,073.30

Цалингийн өглөг

242.89

471,983.57

472,226.46

НДШ-ийн өглөг

16,766.58

16,766.58

ХАОАТ-ын өглөг

36,953.73

36,953.73

Гэрэл цахилгааны тооцоо

1,422.59

1,422.59

Түлш халаалтын тооцоо

847.00

847.00

Шуудан холбооны тооцоо

432.65

432.65

Тээвэр шатахуунын тооцоо

324.15

324.15

Байгууллагад төлөх өглөг

14,682.00

131,630.35

145,239.06

1,073.30

Хууль зүй дотоод хэргийн сайд

5,379.13

851,580.36

856,828.80

130.70

Цалингийн өглөг

622,483.01

622,483.01

НДШ-ийн өглөг

26,829.71

26,829.71

Байгууллагад төлөх өглөг

114.22

49,967.21

49,950.73

130.70

Хувь хүмүүст төлөх өглөг

5,264.91

152,300.43

157,565.34

Байгаль орчны сайд

336.30

228,163.84

228,497.97

2.17

Цалингийн өглөг

141,813.39

141,813.39

НДШ-ийн өглөг

20,655.80

20,655.80

ХАОАТ-ын өглөг

336.30

5,835.79

6,172.09

Байгууллагад төлөх өглөг

59,858.86

59,856.69

2.17

Боловсрол Соёл Шинжлэх ухааны сайд

38,424.74

422,259.75

460,684.48

Цалингийн өглөг

2,185.19

215,545.22

217,730.41

НДШ-ийн өглөг

1,384.55

64,742.48

66,127.03

ХАОАТ-ын өглөг

1,965.68

24,249.85

26,215.53

ҮЭ-ийн өглөг

629.75

629.75

Гэрэл цахилгааны тооцоо

2,170.79

3,643.31

5,814.11

Түлш халаалтын тооцоо

18,928.02

3,302.36

22,230.38

Шуудан холбооны тооцоо

119.85

588.10

707.95

Цэвэр, бохир усны тооцоо

319.78

336.45

656.23

Тээвэр шатахуунын тооцоо

80.00

1,063.30

1,143.30

Дотоод албан томилолтын тооцоо

33.40

33.40

Хоолын тооцоо

1.85

1.85

Байгууллагад төлөх өглөг

6,983.32

108,755.27

115,738.59

Хувь хүмүүст төлөх өглөг

3,655.96

3,655.96

Нийгмийн хамгаалал хөдөлмөрийн сайд

5.67

5.67

ХАОАТ-ын өглөг

5.67

5.67

Эрүүл мэндийн сайд

4,837.65

2,235,694.67

2,238,829.37

1,702.95

Цалингийн өглөг

0.02

1,735,644.23

1,735,644.25

НДШ-ийн өглөг

48.18

364,217.91

364,266.09

ХАОАТ-ын өглөг

8.63

130,301.62

130,304.70

5.55

Гэрэл цахилгааны тооцоо

1,100.72

1,100.72

Эмийн тооцоо

1,805.26

1,805.26

Бусад зардлын тооцоо

1,389.42

235.03

1,624.45

Байгууллагад төлөх өглөг

438.88

5,271.53

5,661.80

48.60

Хувь хүмүүст төлөх өглөг

46.54

24.35

46.54

24.35

Хүнс хөдөө аж ахуйн яам

45.00

129,321.72

129,321.72

45.00

Цалингийн өглөг

87,483.60

87,483.60

НДШ-ийн өглөг

19,781.19

19,781.19

ХАОАТ-ын өглөг

5,577.13

5,577.13

Байгууллагад төлөх өглөг

45.00

16,479.80

16,479.80

45.00