Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2021 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө

1 жил
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2021 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө
                       
ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2021 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
                 
Орон нутгийн төсөв
Батлагдсан дугаар Худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний санхүүжилтийн эх үүсвэр, нэр, төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал, багцлалт  Төсөвт өртөг (мян.төг)   Тухайн онд санхүүжих дүн (мян.төг)  Эрх шилжүүлсэн эсэх /ТШЗ-ийн нэр/ Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа Тайлбар, тодруулга
Үнэлгээний хороо байгуулах огноо Тендер зарлах огноо Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо гэрээ дуусгавар болох, дүгнэх
  2 Шинээр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт:    1,071,793.5       794,821.5              
  2.1 Их засвар      544,393.5      267,421.5 -            
1 2.1.1 Төр, нутгийн захиргааны байгууллага, орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газрын үйл ажиллагаа явуулж байгаа байрны дээвэр, сантехникийн засвар        55,000.0        55,000.0 - ХА 2021.01.20 2021.01.25 2021.02.20 2021.04.30  
2 2.1.2 Цэцэрлэгийн барилгын гадна засварын ажил /Хэрлэн сум 14-р цэцэрлэг/        61,900.0        61,900.0 - ХА 2021.01.20 2021.01.25 2021.02.20 2021.04.30  
3 2.1.3 Хан-Уул сургуулийн барилгын их засвар        60,000.0          8,028.0 - ХА 2021.01.20 2021.01.25 2021.02.20 2021.04.30  
4 2.1.4 Багш нарын сургалт, дадлагын төв байгуулах       280,000.0        55,000.0 - НТШ 2021.01.20 2021.01.25 2021.03.01 2021.06.30  
5 2.1.5 Чойбалсангийн хөшөө сэргээн засварлах, нүүлгэн шилжүүлэх /Аймгийн музей/        12,500.0        12,500.0 - ХА 2021.01.20 2021.01.25 2021.02.20 2021.04.30  
6 2.1.6 Нийтийн орон сууцны барилгын засвар /Хэрлэн сум, 1 дүгээр баг, 12 айлын орон сууц/        40,000.0        40,000.0 - ХА 2021.01.20 2021.01.25 2021.02.20 2021.04.30  
7 2.1.7 "Зүүн бүсийн ҮЖИН төв"-ийн барилгын их засварын ажил        34,993.5        34,993.5 - ХА 2021.01.20 2021.01.25 2021.02.20 2021.04.30  
  2.2 Тоног төхөөрөмж      527,400.0      527,400.0 -            
8 2.2.1 Орон нутгийн өмчийн газар, Халхгол, Баянтүмэн, Чойбалсан сумдын ЗДТГазарын автомашин засвар парк шинэчлэл       175,000.0       175,000.0 - НТШ 2021.01.20 2021.01.25 2021.03.01 2021.06.30  
9 2.2.2 Төр, нутгийн захиргааны байгууллагын автомашины парк шинэчлэлт, засвар       116,400.0       116,400.0 - НТШ 2021.01.20 2021.01.25 2021.03.01 2021.06.30  
10 2.2.3 Монгол улсын Улаан загалмайн Дорнод аймаг дахь Үндэсний хүмүүнлэгийн байгууллагад авто машины авахад дэмжлэг        22,000.0        22,000.0 - ХА 2021.01.20 2021.01.25 2021.02.20 2021.04.30  
11 2.2.4 Сурагчийн автобус /Хэрлэн, Баян-Уул сум/       110,000.0       110,000.0 - НТШ 2021.09.01 2021.09.05 2021.10.15 2021.10.30  
12 2.2.5 Орон нутгийн өмчийн газар тоног төхөөрөмж худалдан авах        10,000.0        10,000.0 - ШХА     2020.01.10 2020.01.25  
13 3.2.7 Өсвөр үе залуучуудын эрүүл мэндийг дэмжих төсөл хэрэгжүүлэх /14-17 насны/        10,000.0        10,000.0 - ШХА     2020.01.10 2020.01.25  
14 3.2.8 "Халдварт өвчинтэй тэмцэх сэргийлэх арга хэмжээ" БЗДХалдвараас урьдчилан сэргийлэх, тархалтыг бууруулах төсөл        60,000.0        60,000.0 - НТШ 2021.01.20 2021.01.25 2021.03.01 2021.06.30  
15 3.2.10 "Халдварт бус өвчнөөс сэргийлэх" төсөл хэрэгжүүлэх        24,000.0        24,000.0 - ХА 2021.01.20 2021.01.25 2021.02.20 2021.04.30  
    НИЙТ ДҮН:    1,071,793.5       794,821.5              
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө
  2 Шинээр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт:    7,021,725.6    6,428,357.6              
  2.1 Барилга, байгууламж, шинээр өмч бий болгох      762,600.0      762,600.0              
1 2.1.1 Багийн бага сургууль байгуулахад дэмжлэг        80,000.0        80,000.0 - ХА 2021.01.20 2021.01.25 2021.02.20 2021.04.30  
2 2.1.2 Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын хөгжил төслөөс Дорнод аймагт хийгдэх хөрөнгө оруулалтын 30 хувь /бүх сумдад/ төслөөс 70 хувь       393,600.0       393,600.0 - НТШ 2021.01.20 2021.01.25 2021.03.01 2021.06.30  
3 2.1.3 Хэрлэн сумын 2, 3-р багийн өрхийн эмнэлгийн салбар шинээр барих       200,000.0       200,000.0 - НТШ 2021.01.20 2021.01.25 2021.03.01 2021.06.30  
4 2.1.4 Ахмадын настнуудын чөлөөт цагийн төвийн байр /Хэрлэн сум, 10-р баг/        89,000.0        89,000.0  -  НТШ 2021.09.20 2021.09.25 2021.10.30 2021.11.30  
  2.2. Барилга, байгууламжийн их засвар, өргөтгөл   2,699,198.3   2,590,570.3              
5 2.2.1 Эрүүл мэнд, боловсрол, соёлын салбарын төсөвт байгууллагуудын цахилгаан, сантехникийн системийг засварлах шинэчлэх ажилд дэмжлэг        60,000.0        60,000.0  -  ХА 2021.09.20 2021.09.25 2021.10.15 2021.11.30  
6 2.2.2 ЭМТ-ийн барилгын засвар /Дашбалбар сум/        80,000.0        80,000.0  -  ХА 2021.09.20 2021.09.25 2021.10.15 2021.11.30  
7 2.2.3 Сумын ЭМТ-ийн засвар /Сэргэлэн сум/        72,000.0        72,000.0  -  ХА 2021.01.20 2021.01.25 2021.02.20 2021.04.30  
8 2.2.4 Моорогын барилгын засвар /Чулуунхороот сум        42,000.0        42,000.0  -  ХА 2021.01.20 2021.01.25 2021.02.20 2021.04.30  
9 2.2.5 "Хан-Уул" сургуулийн барилгын их засвар        60,000.0        51,972.0   ХА 2021.01.20 2021.01.25 2021.02.20 2021.04.30  
10 2.2.6 Спорт заалны засвар /Хэрлэн сум, 1-р сургууль/        96,900.0        96,900.0  -  НТШ 2021.09.20 2021.09.25 2021.10.30 2021.11.30  
11 2.2.7 ЕБС-ийн спорт заалны барилгын засвар ажил /Гурванзагал сум/       137,975.3       137,975.3  -  НТШ 2021.09.20 2021.09.25 2021.10.30 2021.11.30  
12 2.2.8 Ерөнхий боловсролын сургуулийн халаалтын тогоог засварлах, шинэчлэх /Хөлөнбуйр сум/        19,027.0        19,027.0  -  ХА 2021.01.20 2021.01.25 2021.02.20 2021.04.30  
13 2.2.9 Цэцэрлэгийн барилгын засвар /Хэрлэн сум 6-р цэцэрлэг       157,000.0       157,000.0  -  НТШ 2021.09.20 2021.09.25 2021.10.30 2021.11.30  
14 2.2.10 Цэцэрлэгийн барилгын засвар , өргөтгөл /Хэрлэн сум, 5-р баг/        30,000.0        30,000.0  -  ХА 2021.01.20 2021.01.25 2021.02.20 2021.04.30  
15 2.2.11 Цэцэрлэгийн салбар байгуулахад дэмжлэг /Баян-Уул сум, Бэрх баг/        70,000.0        70,000.0  -  ХА 2021.01.20 2021.01.25 2021.02.20 2021.04.30  
16 2.2.12 Ялалт музейг төвлөрсөн шугам сүлжээнд холбох       150,000.0       150,000.0  -  НТШ 2021.09.20 2021.09.25 2021.10.30 2021.11.30  
17 2.2.13 Багийн ажлын албаны байрны засвар, өргөтгөл /Хэрлэн сум, 5-р баг/        30,000.0        30,000.0  -  ХА 2021.01.20 2021.01.25 2021.02.20 2021.04.30  
18 2.2.14 Нийтийн орон сууцны барилгын дээврийн засвар /Хэрлэн сум, Халхгол сум/       501,300.0       501,300.0  -  НТШ 2021.09.20 2021.09.25 2021.10.30 2021.11.30  
19 2.2.15 Нийтийн орон сууцны барилгын дулаалга гадна фасадыг шинэчлэх /Хэрлэн сум/       210,000.0       210,000.0  -  НТШ 2021.01.20 2021.01.25 2021.03.01 2021.06.30  
20 2.2.16 Нийтийн орон сууцны байрны зоорийн давхрын шугам сүлжээг засварлах /Хэрлэн сум, 9-р баг/       130,000.0       130,000.0  -  НТШ 2021.01.20 2021.01.25 2021.03.01 2021.06.30  
21 2.2.17 Нийтийн орон сууцны байрны их засвар /Хэрлэн сум, 9-р баг 10-р байр/       245,000.0       245,000.0  -  НТШ 2021.01.20 2021.01.25 2021.03.01 2021.06.30  
22 2.2.18 Жишиг гудамж төсөл эхлүүлэх /Хэрлэн сум/       200,000.0        99,400.0  -  НТШ 2021.01.20 2021.01.25 2021.03.01 2021.06.30  
23 2.2.19 Хан-Уулын эгнээний цэвэр усны шугамыг шинэчлэх /Хэрлэн сум, 4-р баг/        65,199.0        65,199.0  -  ХА 2021.01.20 2021.01.25 2021.02.20 2021.04.30  
24 2.2.20 Халуун усны барилгуудын засвар, тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх        48,000.0        48,000.0  -  ХА 2021.01.20 2021.01.25 2021.02.20 2021.04.30  
25 2.2.21 Аймгийн төв цэнгэлдэх хүрээлэнгийн засвар, тохижилт /Хэрлэн сум/       135,000.0       135,000.0  -  НТШ 2021.01.20 2021.01.25 2021.03.01 2021.06.30  
26 2.2.22 Сумын ЗДТГ-ын барилгын гадна засвар /Булган сум/        61,000.0        61,000.0  -  ХА 2021.01.20 2021.01.25 2021.02.20 2021.04.30  
27 2.2.23 ЗДТГ-ын барилгын засвар /Чулуунхороот сум/        48,700.0        48,700.0  -  ХА 2021.01.20 2021.01.25 2021.02.20 2021.04.30  
28 2.2.24 Ахмад настны байрны их засвар /Дашбалбар сум/        30,097.0        30,097.0  -  ХА 2021.01.20 2021.01.25 2021.02.20 2021.04.30  
29 2.2.25 Партизан Содномдаржаагийн хөшөөний засвар, тохижуулалт         20,000.0        20,000.0  -  ХА 2021.01.20 2021.01.25 2021.02.20 2021.04.30  
  2.3 Тоног төхөөрөмж      628,500.0      628,500.0              
30 2.3.1 Анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагад эмнэлгийн багаж, тоног төхөөрөмж       110,000.0       110,000.0  -  НТШ 2021.01.20 2021.01.25 2021.03.01 2021.06.30  
31 2.3.2 Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийг тусгай зориулалтын автомашинаар хангах        95,000.0        95,000.0  -  НТШ 2021.01.20 2021.01.25 2021.03.01 2021.06.30  
32 2.3.3 Эмгэг нярайн тасагт тоног төхөөрөмж худалдан авах /БОЭТ/        22,500.0        22,500.0  -  ХА 2021.09.20 2021.09.25 2021.10.15 2021.11.30  
33 2.3.4 Сувилахуйн тоног төхөөрөмж худалдан авах /БОЭТ/        40,000.0        40,000.0  -  ХА 2021.09.20 2021.09.25 2021.10.15 2021.11.30  
34 2.3.5 Эмч хөгжлийн төв байгуулах        25,000.0        25,000.0  -  ХА 2021.09.20 2021.09.25 2021.10.15 2021.11.30  
35 2.3.6 Авто машины парк шинэчлэлт /Чойбалсан хөгжил ОНӨААТҮГ/       336,000.0       336,000.0  -  НТШ 2021.01.20 2021.01.25 2021.03.01 2021.06.30  
  2.4 Зам, талбай, гэрэлтүүлэг   2,075,127.3   1,590,387.3              
36 2.4.1 Баруун цементэн гүүрний хяналтын цэгийн байрны засвар /Хэрлэн сум/          5,400.0          5,400.0 - ШХА     2020.01.20 2020.01.26  
37 2.4.2 Хүүхдийн тоглоомын болон чийрэгжүүлэлтийн талбай нэмж байгуулах /аймгийн төвд болон сумдад/       370,000.0       370,000.0  -  НТШ 2021.01.20 2021.01.25 2021.03.01 2021.06.30  
38 2.4.3 Хатуу хучилттай зам, зогсоол барих /Хэрлэн сум, 4-р баг, Гандангийн гудамж/       144,000.0       144,000.0  -  НТШ 2021.01.20 2021.01.25 2021.03.01 2021.06.30  
39 2.4.4 Илч хорооллын хайрган хучилттай авто замын хатуу хучилттай авто зам болгон барих /660 м/       600,000.0       150,000.0  -  НТШ 2021.01.20 2021.01.25 2021.03.01 2021.06.30  
40 2.4.5 Аймгийн татварын албаны урд автомашины зогсоолыг сайжруулах        20,000.0        20,000.0  -  ХА 2021.09.20 2021.09.25 2021.10.15 2021.11.30  
41 2.4.6 Чойбалсан хотын орон сууцны байруудын дулаан хангамжийн шугам сүлжээг 2-р хэлхээнд холбох /Хэрлэн сум 9-р баг/       142,068.0       142,068.0  -  НТШ 2021.01.20 2021.01.25 2021.03.01 2021.06.30  
42 2.4.7 Урд болон хойд төв авто зам дагуу гэрлийн шон, замын тэмдэг тэмдэглэгээг сайжруулах        25,000.0        25,000.0  -  ХА 2021.01.20 2021.01.25 2021.02.20 2021.04.30  
43 2.4.8 Төв замын гэрэлтүүлгийн шинэчлэлт        30,000.0        30,000.0  -  ХА 2021.01.20 2021.01.25 2021.02.20 2021.04.30  
44 2.4.9 Орон сууцны хорооллын гадна гэрэлтүүлэг, камержуулалт бүхий авто машины зогсоол байгуулах /Хэрлэн сум/        90,000.0        90,000.0  -  НТШ 2021.01.20 2021.01.25 2021.03.01 2021.06.30  
45 2.4.10 Гэр хорооллын гудамж талбайд гэрэлтүүлэг /Хэрлэн сум/       238,859.3       238,859.3  -  НТШ 2021.01.20 2021.01.25 2021.03.01 2021.06.30  
46 2.4.11 Гэр хорооллын цахилгаан хангамжийг сайжруулах /Хэрлэн сум 1, 4, 5, 10, 11-р баг/       110,000.0       110,000.0  -  НТШ 2021.09.20 2021.09.25 2021.10.30 2021.11.30  
47 2.4.12 Сумын төвд ЦДАШ дэд станцын өргөтгөл барих /Баяндун сум/       115,800.0        81,060.0  -  НТШ 2021.09.20 2021.09.25 2021.10.30 2021.11.30  
48 2.4.13 Буйр нуурын эрэг дагуу ЦДАШ, дэд станц шинээр барих       120,000.0       120,000.0  -  НТШ 2021.01.20 2021.01.25 2021.03.01 2021.06.30  
49 2.4.14 Сумын төвд ЦДАШ барих /Матад сум/        64,000.0        64,000.0  -  ХА 2021.09.20 2021.09.25 2021.10.15 2021.11.30  
  2.5 Усан хангамж      450,000.0      450,000.0              
50 2.5.1 “Шинэ усан сан-7” төслийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх        230,000.0       230,000.0  -  НТШ 2021.01.20 2021.01.25 2021.03.01 2021.06.30  
51 2.5.2 Худаг уст цэг, цооног гаргах        80,000.0        80,000.0  -  НТШ 2021.09.20 2021.09.25 2021.10.30 2021.11.30  
52 2.5.3 Буйр нуурын эрэг дагуу ундны усны худаг гаргах        60,000.0        60,000.0  -  ХА 2021.01.20 2021.01.25 2021.02.20 2021.04.30  
53 2.5.4 Сумын төвийн худагт ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж суурилуулах, ухаалаг системд холбох /Хөлөнбуйр сум/        30,000.0        30,000.0  -  ХА 2021.01.20 2021.01.25 2021.02.20 2021.04.30  
54 2.5.5 Ундны усны цэвэр усны гүний худаг шинээр гаргах /Матад сум, Хангай хороолол/        50,000.0        50,000.0  -  ХА 2021.01.20 2021.01.25 2021.02.20 2021.04.30  
  2.6 ТЭЗҮ      155,000.0      155,000.0              
55 2.6.1 Дорнод аймагт 2022 онд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй хөрөнгө оруулалтын барилга, байгууламж, их засварын ажлын зураг төслийн зардал        80,000.0        80,000.0  -  ЗҮ 2021.01.20 2021.01.25 2021.03.01 2021.06.30  
56 2.6.2 Инженерийн шугам сүлжээний ТЭЗҮ, зураг төсөв /Хэрлэн сум, 1-р баг, Силикат хороолол/        30,000.0        30,000.0  -  ЗҮ 2021.09.20 2021.09.25 2021.10.15 2021.11.30  
57 2.6.3 Хөгжлийн төлөвлөгөө батлуулах /Гурванзагал сум/        45,000.0        45,000.0  -  ЗҮ 2021.01.20 2021.01.25 2021.03.01 2021.06.30  
  3 Хөтөлбөр, төсөл арга хэмжээ      251,300.0      251,300.0              
58 3.1.3 "Аз жаргал төв"-ийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх        18,000.0        18,000.0  -  ХА 2021.01.20 2021.01.25 2021.02.20 2021.04.30  
59 3.1.5 Суурь өвчлөлтэй болон зорилтот бүлгийн хүүхдүүдийг зуны сувилалд хамруулах ажлыг үргэлжлүүлэх        30,000.0        30,000.0  -  ХА 2021.01.20 2021.01.25 2021.02.20 2021.04.30  
60 3.1.11 Хүнсний ногоо дэд хөтөлбөрийн хүрээнд сум, багт хүлэмжийн дэмжлэг үзүүлэх /сумдад/        125,000.0       125,000.0  -  ШХА     2021.04.01 2021.04.30  
61 3.1.12 Зоорь засварлах, шинэчлэх        78,300.0        78,300.0  -  ХА 2021.01.20 2021.01.25 2021.02.20 2021.04.30  
     НИЙТ ДҮН    7,021,725.6    6,428,357.6              
Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх зардал
  2 Шинээр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт:       719,115.6       719,115.6              
  2.1 Усны нөөцийг хамгаалах, нөхөн сэргээх      208,000.0      208,000.0              
1 2.1.1 Хэрлэн голын эргийг талхагдлаас хамгаалах эко талбай хийх       140,000.0       140,000.0 - НТШ 2021.01.20 2021.01.25 2021.03.01 2021.06.30  
2 2.1.2 Рашаан, булаг, шандны эхийг хашиж хамгаалах зардал         46,000.0        46,000.0 - ХА 2021.01.20 2021.01.25 2021.02.20 2021.04.30  
3 2.1.3 Усны тоо бүртгэлийг аймгийн хэмжээнд зохион байгуулах зардал           9,000.0          9,000.0 - ШХА     2021.03.20 2021.04.30  
4 2.1.4 Буйр нуурын эрэг орчмын цөлжилт, элсний нүүдлээс хамгаалах менежмент  төлөвлөгөөг  мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэх.        10,000.0        10,000.0 - ШХА     2021.03.20 2021.04.30  
5 2.1.5 Ус ашиглагч болон бохирдуулагч аж ахуйн нэгжүүдийн усны хэрэглээ, ашиглалтад хяналт хийж  тоолууржуулах ажил          3,000.0          3,000.0 - ШХА     2021.09.01 2021.09.30  
  2.2 Ойн нөөцийг хамгаалах, ойжуулалт, ойн зурвас хийх ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх      201,700.0      201,700.0              
6 2.2.1 Цөлжилтөөс сэргийлэх зорилгоор бэлчээр, хадлангийн талбайн нөөцийг тодорхойлох        20,000.0        20,000.0 - ХА 2021.01.20 2021.01.25 2021.02.20 2021.04.30  
7 2.2.2 Хур бороо нэмэгдүүлэх зорилгоор үүлэнд зориудаар нөлөөлөх        10,000.0        10,000.0 - ШХА     2021.03.20 2021.04.30  
8 2.2.3 Түймэрт шатсан, хөнөөлт шавжид нэрвэгдсэн, мод бэлтгэсэн 50 га талбайд ойжуулалт хийнэ        34,700.0        34,700.0 - ХА 2021.01.20 2021.01.25 2021.02.20 2021.04.30  
9 2.2.4 Бүх нийтээр мод тарих аяныг аймгийн хэмжээнд зохион байгуулах, ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх ажил          5,000.0          5,000.0 - ШХА     2021.03.20 2021.04.30  
10 2.2.5  “Ногоон паспорт-Ногоон төгөл”-3.5 га цэцэрлэгийн өргөтгөл, тохижилт, арчилгаа, хамгаалалтыг сайжруулна.          6,000.0          6,000.0 - ШХА     2021.03.20 2021.04.30  
11 2.2.6 Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх ажил зохион байгуулах зардал         30,000.0        30,000.0 - ХА 2021.01.20 2021.01.25 2021.02.20 2021.04.30  
12 2.2.7 Чойбалсан хотын  ногоон байгууламжийн хортон шавьж, өвчний судалгаа, тэмцэх ажил        20,000.0        20,000.0 - ХА 2021.01.20 2021.01.25 2021.02.20 2021.04.30  
13 2.2.8 Ойн нөхөрлөлүүдийн менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт тавьж, дэмжлэг үзүүлэх          2,000.0          2,000.0 - ШХА     2021.03.20 2021.04.30  
14 2.2.9 Сум дундын Ойн анги, мод үржүүлгийн газрыг хашаажуулах        23,000.0        23,000.0 - ХА 2021.09.20 2021.09.25 2021.10.15 2021.11.30  
15 2.2.10 Чойбалсан хот орчмын эвдэрсэн газруудад нөхөн сэргээлт хийх        36,000.0        36,000.0 - ХА 2021.09.20 2021.09.25 2021.10.15 2021.11.30  
16 2.2.11 Сум дундын ойн ангийн барилгын засвар, тохижилт /Баян-Уул сум/        15,000.0        15,000.0 - ХА 2021.01.20 2021.01.25 2021.02.20 2021.04.30  
  2.3 Амьтад, орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх        30,000.0        30,000.0              
17 2.3.1 Байгалийн нөөц газар болон орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газар нутгуудыг хамгаалах менежментийг сайжруулах        25,000.0        25,000.0 - ХА 2021.09.20 2021.09.25 2021.10.15 2021.11.30  
18 2.3.2 Байгалийн хүчин зүйлийн улмаас идэш тэжээл ховордсон зэрлэг ан амьтдад биотехникийн арга хэмжээ авна.          5,000.0          5,000.0 - ШХА     2021.04.01 2021.04.30  
  2.4 Байгаль орчны цэвэрлэгээ, нөлөөллийн чиглэлээ      279,415.6      279,415.6              
19 2.4.1 "Шинээр байгуулах хогийн цэгийн хашаажуулах ажлыг эхлүүлэх"        70,000.0        70,000.0 - ХА 2021.01.20 2021.01.25 2021.02.20 2021.04.30  
20 2.4.2 Агаарын бохирдол, хөрсний эвдрэлээс хамгаалах зорилгоор Усан сангуудын хашаанд зүлэг, мод тарих        20,000.0        20,000.0 - ХА 2021.01.20 2021.01.25 2021.02.20 2021.04.30  
21 2.4.3 “Иргэдийн экологийн боловсрол, хүмүүжил, нөлөөллийн ажлыг зохион байгуулах, хогийг эх үүсвэрт нь ангилан ялгах ажлыг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ.        25,000.0        25,000.0 - ХА 2021.09.20 2021.09.25 2021.10.15 2021.11.30  
22 2.4.4 Байгаль хамгаалагчдыг хувцас, техник хэрэгслээр хангах         15,000.0        15,000.0 - ХА 2021.01.20 2021.01.25 2021.02.20 2021.04.30  
23 2.4.6 Чойбалсан хотын хогийн цэг дэх хог хаягдлыг дарж булах ажилд шаардагдах түлш шатахуун, тосолгооны материалын зардал        43,360.2        43,360.2 - ХА 2021.01.20 2021.01.25 2021.02.20 2021.04.30  
24 2.4.7 Хөрсний бохирдлыг бууруулах эко ариун цэврийн байгууламж /Баянтүмэн сум/        25,000.0        25,000.0 - ХА 2021.01.20 2021.01.25 2021.02.20 2021.04.30  
25 2.4.8 Хөрсний бохирдлыг бууруулах боловсон ариун цэврийн байгууламж /Цагаан-Овоо сум/        81,055.4        81,055.4 - ХА 2021.01.20 2021.01.25 2021.02.20 2021.04.30  
    НИЙТ ДҮН:       719,115.6       719,115.6              
    БҮГД НИЙТ ДҮН:  8,812,634.70  7,942,294.70