Тендерт шалгарсан болон шалгараагүй оролцогчийн талаарх товч мэдээлэл