Үйл ажиллагааны ил тод байдал

Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх Тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичгийг жагсаалт

2 сар
СОГТУУРУУЛАХ УНДАА ХУДАЛДАХ, ТҮҮГЭЭР ҮЙЛЧЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ  БАРИМТ БИЧГИЙГ ЖАГСААЛТ   № Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичиг Тайлбар 1 Тусгай зөвшөөрөл хүссэн албан бичиг ...

Согтууруулах ундаа худалдах, үйлчлэхэд тавигдах шаардлага

9 сар
Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1 Согтууруулах ундаа худалдах, үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь Монгол Улсын хууль тогтоомж, түүнийг хэрэгжүүлэхээр эрх бүхий байгууллагаас  гаргасан дүрэм, журам, стандарт, төрийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагаас гаргасан шийдвэр, мэргэжлийн ба...

Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл олгоход дараах баримт бичгийг бүрдүүлнэ

1 жил
151 дүгээр зүйл.Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл олгоход дараах баримт бичгийг бүрдүүлнэ /Энэ зүйлийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./ 151.1.Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл хүссэн хуулийн этгээд тухайн аймаг, нийслэли...

Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл олгох

1 жил
УЛСЫН ТЭМДЭГТИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ 2023 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс дагаж мөрдөж байна Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 35.2-т зааснаар согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийг аймгийн Засаг дарга олгохдоо согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрөл олгоход аймгийн...

Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл сунгуулах тухай

1 жил
Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл сунгуулах, олгоход улсын тэмдэгтийн хураамжийг төлүүлэхдээ хариуцсан мэргэжилтэн нь төрийн байгууллагаас авах үйлчилгээний төлбөр, хураамжийг төлөх itax.mta.mn сайтад нэвтэрч төлбөрийн даалгавар үүсгэснээр Дорнод аймгийн Засаг даргын Тамг...

ДОРНОД АЙМГИЙН 2023 ОНЫ ХӨГЖЛИЙН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

1 жил
ДОРНОД АЙМГИЙН 2023 ОНЫ ХӨГЖЛИЙН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ