Дорнод аймгийн ЗДТГ-ын эзэмшиж байгаа газрын мэдээлэл