Төсөв санхүүгийн ил тод байдал

Дорнод аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэст хийсэн хяналт шалгалтын тухай

5 сар
Дорнод аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэст хийсэн хяналт шалгалтын тухай Сангийн яамны Санхүүгийн хяналт, эрсдэлийн удирдлагын газрын 2023 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, Дорнод аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2023 оны нэгдсэн төлөвлөгөөнд тус тус тусгагдсаны дагуу Са...

Төсвийн хэмнэлт, хэтрэлт, түүний шалтгаан

7 сар
Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн хүрээнд ТЕЗ дараахи ажлуудыг зохион байгуулсан. Үүнд: 1.Аймгийн төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн эрхлэх асуудлын хүрээнд хамаарах аймгийн Засаг даргын 1 орлогч, 1 зөвлөх, аймгийн төв Хэрлэн сумын, Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын даргын 1 зөвлөх, Дорнод ...

Эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт, үйл ажиллагааны тайлан

8 сар
Санхүүгийн хяналт шалгалтаар 2022 оны эхний хагас жилийн байдлаар  17,151.4 сая төгрөгийн (17 тэрбум 151 сая 400) зөрчлийг илрүүлж, 1,842.2 сая төгрөгийн (1 тэрбум 842 сая 200 зуу) зөрчилд акт, албан шаардлага хүргүүлж, 15,309.2 сая төгрөгийн (15 тэрбум 309 сая 200) зөрчлийг арилгуулж ажилласан...

Төсвийн төсөл 2022

1 жил
                   

Дорнод аймагт 2023 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний УРЬДЧИЛСАН ЖАГСААЛТАД иргэн ТА идэвхитэй оролцож, саналаа өгнө үү

1 жил
Орон нутгийн төсөв, орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр Дорнод аймагт 2023 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний УРЬДЧИЛСАН ЖАГСААЛТАД иргэн ТА идэвхитэй оролцож, саналаа өгнө үү. Саналыг 2022 оны 07 дугаар сарын 30-ны өдрийг хүртэл авна. ТАНД баярлалаа ...

Аймгийн Орон нутгийн хөгжлийн санд төвлөрүүлэх мөнгөн дэмжлэг

1 жил
Газрын тос, уул уурхайн тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдээс сайн дурын үндсэн дээр аймгийн Орон нутгийн хөгжлийн санд төвлөрүүлэх мөнгөн дэмжлэгийн мэдээлэл: 

Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ

1 жил
Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ

Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт

1 жил
Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлтийг танилцуулж байна.