Төсөв санхүүгийн ил тод байдал

ТӨСВИЙН ХЭМНЭЛТ, ХЭТРЭЛТ, ТҮҮНИЙ ШАЛТГААНЫ ТАЙЛБАР

4 сар
Төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний зураг төсвийн зардлыг орон нутгийн төсөвт 92,0 сая төгрөг, орон нутгийн хөгжлийн сангийн төсөвт 520,0 сая төгрөгийг тус тус батлуулан хэрэгжүүлж байна. Төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний худа...

Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн хүрээнд ТЕЗ дараахи ажлуудыг зохион байгуулсан

5 сар
Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн хүрээнд ТЕЗ дараахи ажлуудыг зохион байгуулсан. Үүнд:     1.12.Орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдийн албан хаагчдад олгох цалин хөлсний нийтлэг  жишгийг тогтоосон тогтоол АИТХ-аас гарсан. Үүнд: Орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдийн албан х...

Дорнод аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэст хийсэн хяналт шалгалтын тухай

1 жил
Дорнод аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэст хийсэн хяналт шалгалтын тухай Сангийн яамны Санхүүгийн хяналт, эрсдэлийн удирдлагын газрын 2023 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, Дорнод аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2023 оны нэгдсэн төлөвлөгөөнд тус тус тусгагдсаны дагуу Са...

Төсвийн хэмнэлт, хэтрэлт, түүний шалтгаан

1 жил
Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн хүрээнд ТЕЗ дараахи ажлуудыг зохион байгуулсан. Үүнд: 1.Аймгийн төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн эрхлэх асуудлын хүрээнд хамаарах аймгийн Засаг даргын 1 орлогч, 1 зөвлөх, аймгийн төв Хэрлэн сумын, Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын даргын 1 зөвлөх, Дорнод ...

Эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт, үйл ажиллагааны тайлан

1 жил
Санхүүгийн хяналт шалгалтаар 2022 оны эхний хагас жилийн байдлаар  17,151.4 сая төгрөгийн (17 тэрбум 151 сая 400) зөрчлийг илрүүлж, 1,842.2 сая төгрөгийн (1 тэрбум 842 сая 200 зуу) зөрчилд акт, албан шаардлага хүргүүлж, 15,309.2 сая төгрөгийн (15 тэрбум 309 сая 200) зөрчлийг арилгуулж ажилласан...

Төсвийн төсөл 2022

1 жил
                   

Дорнод аймагт 2023 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний УРЬДЧИЛСАН ЖАГСААЛТАД иргэн ТА идэвхитэй оролцож, саналаа өгнө үү

1 жил
Орон нутгийн төсөв, орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр Дорнод аймагт 2023 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний УРЬДЧИЛСАН ЖАГСААЛТАД иргэн ТА идэвхитэй оролцож, саналаа өгнө үү. Саналыг 2022 оны 07 дугаар сарын 30-ны өдрийг хүртэл авна. ТАНД баярлалаа ...

Аймгийн Орон нутгийн хөгжлийн санд төвлөрүүлэх мөнгөн дэмжлэг

2 жил
Газрын тос, уул уурхайн тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдээс сайн дурын үндсэн дээр аймгийн Орон нутгийн хөгжлийн санд төвлөрүүлэх мөнгөн дэмжлэгийн мэдээлэл: