Төрийн албан хаагч, ажилтныг сонгон шалгаруулах журам