Хүний нөөцийн ил тод байдал - Ёс зүйн дүрэм

Гадаадын иргэн харьяатын Зүүн бүс дэх газрын албан хаагчдад Ёс зүйн сургалт зохион байгууллаа

1 жил
Аймгийн Засаг даргын тамгын газраас Гадаадын иргэн харьяатын Зүүн бүс дэх газрын албан хаагчдад төрийн албан хаагчийн ёс зүйн нөлөөллийн сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтаар байгууллагын албан хаагчдын харилцаа хандлагын асуумж авч дотооддоо дүгнэн ажиллалаа.

ЁС ЗҮЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА, ГИШҮҮДИЙГ ЧАДАВХЖУУЛАХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА

1 жил
  2022 оныг "Ёс зүйг дээдлэх" зорилтот жил болгон зарласантай холбогдуулан аймгийн Засаг даргын тамгын газраас MERIT төсөл хамтран "ЁС ЗҮЙ” чиглэлээр сургалтыг үе шаттай зохион байгуулж байна. Сургалтад аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлагийн Ёс зүйн зөвлөлийн дарга, нар...

Аймгийн Засаг даргын тамгын газраас Ёс зүйн цахим сургалт зохион байгууллаа

1 жил
Аймгийн Засаг даргын тамгын газраас Баян-Уул сумын Засаг даргын тамгын газрын Ёс зүйн зөвлөл болон сум бусад төсөвт байгууллагын ёс зүй хариуцсан албан хаагчдад Засгийн газрын 2019 оны "Дүрэм батлах тухай" 33 дугаар тогтоол "Төрийн захиргааны болон төрийн үйлчилгээний албан хаагчдын ёс зүйн дүрэм"-э...

Аймгийн Засаг даргын тамгын газраас Ёс зүйн сургалт зохион байгууллаа

2 жил
Дорнод аймаг 2022 оныг "Ёс зүйг дээдлэх" зорилтот жил болгон зарласантай холбогдуулан  Ёс зүйн сургалтын төлөвлөгөө батлан ажиллаж байна. Төлөвлөгөөний дагуу аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын албан хаагчдад &ldqu...

Аймгийн төрийн байгууллагуудын Ёс зүйн зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга нарт арга зүйн сургалт зохион байгууллаа

2 жил
Дорнод аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас Төрийн албаны тухай хууль, ЗГ-ын 2019 оны "Дүрэм батлах тухай" 33 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангах, Дорнод аймаг 2022 оныг "Ёс зүйг дээдлэх жил" болгон зарласантай холбогдуулж төрийн байгууллагуудын Ёс зүйн зөвлөлийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх зорилго...

Аймгийн Ёс зүйн хяналтын зөвлөл байгуулав

2 жил
Аймгийн нийт төрийн байгууллагын Ёс зүйн зөвлөлүүдийг нэгдсэн удирдлагаар хангах, төрийн албаэн хаагчидтай холбоотой ёс зүйн зөрчил, мэдээллийг хянан шалгах, арга зүйгээр хангах, иргэн-төрийн албан хаагч хооронд үүссэн маргаантай асуудлыг шийдвэрлэх, төрийн албан хаагчдын ёс зүй, сахилга, хариуцлага...

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ

4 жил
Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1. Энэ дүрмийн зорилго нь төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагч (цаашид “төрийн албан хаагч” гэх)-ийн албаны үйл ажиллагаанд баримтлах ёс зүйн нийтлэг хэм хэмжээг тогтоон хэвшүүлэх, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн тухай иргэн, хуулийн...