Засаг захиргааны хэм хэмжээний акт

Сургуулийн өмнөх боловсрол олгох тусгай зөвшөөрлийн нэгдсэн мэдээлэл

2 жил
Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.2.4, Боловсролын тухай хууль, Эрүүл мэндийн тухай хууль, тогтоомжийн дагуу эмийн сан, хувийн хэвшлийн эмнэлэг, ерөнхий боловсролын сургууль цэцэрлэгүүдийн сургалтын үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөлд нэмэлт өөрчлөлтийн бич...

Ерөнхий боловсролын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн нэгдсэн мэдээлэл

2 жил
Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.2.4, Боловсролын тухай хууль, Эрүүл мэндийн тухай хууль, тогтоомжийн дагуу эмийн сан, хувийн хэвшлийн эмнэлэг, ерөнхий боловсролын сургууль цэцэрлэгүүдийн сургалтын үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөлд нэмэлт өөрчлөлтийн бич...