Засаг захиргааны хэм хэмжээний акт

Согтууруулах ундааны хариуцлагатай үйлчилгээний сургалтын журам хэрэгжиж байна

4 сар
Согтууруулах ундааны эргэлтэд хяналт тавих, архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль 2023 оны 01 дүгээр сарын 01-ны өдрөөс хэрэгжиж эхэлсэн.   Уг хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.1.Согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн бусдад үйлчлэх үүрэг бүхий ажилтан нь согтууруулах ундаан...

Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл сунгуулах тухай

7 сар
Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл сунгуулах, олгоход улсын тэмдэгтийн хураамжийг төлүүлэхдээ хариуцсан мэргэжилтэн нь төрийн байгууллагаас авах үйлчилгээний төлбөр, хураамжийг төлөх itax.mta.mn сайтад нэвтэрч төлбөрийн даалгавар үүсгэснээр Дорнод аймгийн Засаг даргын Та...

Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл олгох

7 сар
УЛСЫН ТЭМДЭГТИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ 2023 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс дагаж мөрдөж байна Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 35.2-т зааснаар согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийг аймгийн Засаг дарга олгохдоо согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрөл олгоход аймгийн...

Тусгай зөвшөөрөл авах болон сунгуулахад бүрдүүлэх материал

7 сар
151 дүгээр зүйл.Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл олгоход дараах баримт бичгийг бүрдүүлнэ /Энэ зүйлийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./ 151.1.Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл хүссэн хуулийн этгээд тухайн аймаг, нийслэли...

Сургуулийн өмнөх боловсрол олгох тусгай зөвшөөрлийн нэгдсэн мэдээлэл

1 жил
Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.2.4, Боловсролын тухай хууль, Эрүүл мэндийн тухай хууль, тогтоомжийн дагуу эмийн сан, хувийн хэвшлийн эмнэлэг, ерөнхий боловсролын сургууль цэцэрлэгүүдийн сургалтын үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөлд нэмэлт өөрчлөлтийн бич...

Ерөнхий боловсролын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн нэгдсэн мэдээлэл

1 жил
Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.2.4, Боловсролын тухай хууль, Эрүүл мэндийн тухай хууль, тогтоомжийн дагуу эмийн сан, хувийн хэвшлийн эмнэлэг, ерөнхий боловсролын сургууль цэцэрлэгүүдийн сургалтын үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөлд нэмэлт өөрчлөлтийн бич...