Хөгжлийн хэтийн зорилт

Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт: