Төрийн албан хаагчийн ур чадвар, ур чадвар үнэлэх жижиг батлах тухай 30

2 долоо хоног
Төрийн албан хаагчийн ур чадвар, ур чадвар үнэлэх жижиг батлах тухай 30

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар