2021 оны 1 дүгээр улиралд иргэдээс нутгийн захиргааны байгуулага,албан тушаалтанд хандаж гаргасан өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн талаар

1 сар
2021 оны 1 дүгээр улиралд иргэдээс нутгийн захиргааны  байгуулага,албан тушаалтанд хандаж гаргасан өргөдөл,  гомдлын шийдвэрлэлтийн талаар

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар