Тэмдэгтийн хураамжийн хэмжээ тогтоох тухай аймгийн ИТХ-ын 06 дугаар тогтоол

3 жил
Тэмдэгтийн хураамжийн хэмжээ тогтоох тухай аймгийн ИТХ-ын 06 дугаар тогтоол