Орон нутагт Иргэний нийгмийн байгууллагуудтай хамтран "Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах хөтөлбөр","Эмэгтэйчүүдийн хөгжлийн хөтөлбөр"-үүдийг үр дүнтэй хэрэгжүүлж байна

4 сар
Орон нутагт Иргэний нийгмийн байгууллагуудтай хамтран "Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах хөтөлбөр","Эмэгтэйчүүдийн хөгжлийн хөтөлбөр"-үүдийг үр дүнтэй хэрэгжүүлж байна

Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах хуулийн хүрээнд 6 зорилт 13 арга хэмжээг энэ онд хэрэгжүүлэхээс сургалт сурталчилгаа, мэдээ мэдээллийн ажил 40 хувьтай хэрэгжсэн. Аймгийн иргэний нийгмийн байгууллагуудын зөвлөл орон нутгийн хөтөлбөрүүдэд дүн шинжилгээ хийж зөвлөмж,уриалга гаргасныг төрийн байгууллагууд дэмжин үйл ажиллагаатайгаа уялдуулж байна. Төрийн зарим чиг үүргийг төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлэхээр өсвөр насны хүүхдүүдэд нөхөн үржихүйн боловсрол олгох мэдээ мэдээллээр хангах зорилгоор "Аз жаргал төв"-ийн үйл ажиллагааг Ашид батжин " Төрийн бус байгууллагаар гэрээлэн гүйцэтгүүлж 1600 гаруй өсвөр насныханд үйлчилгээ үзүүлж мэдээ мэдээллээр ханган зөвлөгөө өглөө.

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар