Дорнод аймгийн 2020 оны Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт

2 жил
Дорнод аймгийн 2020 оны Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт