Гаалийн газар

2 жил
Гаалийн газар

Нефть импортлогч 8 аж ахуйн нэгжид гаалийн зуучлагчийн оролцоогүйгээр цахимаар мэдүүлэг болон интернет бүрдүүлэлтийн эрх авах сургалтыг 5 сарын 15-нд цахимаар зохион байгуулагдав.