Орон нутгийн өмчит газар

1 жил
Орон нутгийн өмчит газар

Худалдан авах ажиллагааны суурь мэдлэг олгох “А3” сургалтыг аймгийн хэмжээнд 6 сарын 16-18-ны өдрүүдэд цахимаар зохион байгуулан сургалтад 64 иргэн бүртгүүлснээс 28 иргэн шалгалтанд тэнцэж “А3” гэрчилгээ авсан.

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар