Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар

9 сар
Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар

Нийгмийн дэмжлэг туслалцаа зайлшгүй шаардлатай 109 иргэнд "Ас" сургалтын төвтэй хамтран цахимаар Хөдөлмөрт бэлтгэх хөтөлбөрийн “Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох”, “Ажлын байрны харилцаа сэтгэл зүйн” сургалтыг зохион байгууллаа

  Тус сургалтанд Хэрлэн, Булган, Баянтүмэн, Чулуунхороот, Дашбалбар, Гурван загал, Сэргэлэн зэрэг нийт 7-н сумын ХСЗДТГ болон ХААТасгийн мэргэжилтэнүүд, сумын хувиараа бизнес эрхлэгч иргэдийн төлөөлөл нийт 15-н  татвар төлөгчдөд оролцов.

 

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар