Тусгай шалгалт /тухайн албан тушаалын/ болон Төрийн үйлчилгээний байгууллагын төсвийн шууд захирагчийн сонгон шалгаруулалтын зар

7 сар
Тусгай шалгалт /тухайн албан тушаалын/ болон Төрийн үйлчилгээний байгууллагын төсвийн шууд захирагчийн сонгон шалгаруулалтын зар

Дараах линкээр нэвтэрч орно уу? https://hh.csc.gov.mn/?sector_id=02001038&offset=1&limit=20

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар