Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2022 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө

3 долоо хоног
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2022 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар