Дорнод аймгийн 2022 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

1 жил
Дорнод аймгийн 2022 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө