Шинээр байгуулах хогийн цэгийг хашаажуулах ажлыг үе шаттай хийж байна

1 жил
Шинээр байгуулах хогийн цэгийг хашаажуулах ажлыг үе шаттай хийж байна
Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2022 оны хөрөнгө оруулалтаар энэ онд “Шинээр байгуулах хогийн цэгийг хашаажуулах ажлыг үе шаттайгаар хийх”-ээр төлөвлөсөн.
 
Шинээр байгуулах хог хаягдлын төвлөрсөн цэгийн 40 га талбайг хашаажуулахад төмөр торон хашааны нийт урт 2160 метр байхаас 2021 онд Байгаль орчин хамгаалах нөхөн сэргээх 440 метр төмөр торон хашаа хийж, энэ онд 541 метрийн төмөр торон хашааг хийх юм.
 
Ингэснээр хогийн цэгт буусан хог хийсэж тархах, нохой цуглаж тараах зэрэг эрсдэлээс сэргийлэх боломжтой болно.