Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын бүтэц шинэчлэгдэн батлагдлаа

2 жил
Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын бүтэц шинэчлэгдэн батлагдлаа

Монгол Улсын Засгийн газрын 2022 оны 377 дугаар тогтоолоор аймгийн Засаг даргын тамгын газрын бүтцийг шинэчлэн баталсантай холбогдуулан аймгийн Засаг даргын тамгын газрын бүтцийг шинэчлэн баталлаа.