Аймгийн Ёс зүйн хяналтын зөвлөл байгуулав

7 сар
Аймгийн  Ёс зүйн хяналтын зөвлөл байгуулав

Аймгийн нийт төрийн байгууллагын Ёс зүйн зөвлөлүүдийг нэгдсэн удирдлагаар хангах, төрийн албаэн хаагчидтай холбоотой ёс зүйн зөрчил, мэдээллийг хянан шалгах, арга зүйгээр хангах, иргэн-төрийн албан хаагч хооронд үүссэн маргаантай асуудлыг шийдвэрлэх, төрийн албан хаагчдын ёс зүй, сахилга, хариуцлага, хамгааллыг нэмэгдүүлэх зорилгоор аймгийн ёс зүйн хяналтын зөвлөлийг байгууллаа.

Мөн ёс зүйн хяналтын зөвлөлийн 2022 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлан хэрэгжүүлж байн

а.

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар