Мэргэшүүлэх багц сургалтад хамрагдаж төгссөн албан хаагчдад Үнэмлэх, Сертификатыг гардууллаа

10 сар
Мэргэшүүлэх багц сургалтад хамрагдаж төгссөн албан хаагчдад Үнэмлэх, Сертификатыг гардууллаа

Төрийн албаны тухай хуулийн хэрэгжилтийн хүрээнд Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дэргэдэх сургалтын байгууллага Удирдлагын академийн ахлах түшмэлийн мэргэшүүлэх багц сургалт, төрийн албан хаагчийг мэргэшүүлэх дунд хугацааны давтан сургалт, төрийн албанд шинээр томилогдсон албан хаагчдыг мэргэшүүлэх дунд хугацааны сургалт, мөн богино хугацааны зайн сургалтад тус тус зохион байгуулагдлаа.

хамрагдаж төгссөн төрийн албан хаагчдад үнэмлэх, сертификатыг гардууллаа