ЁС ЗҮЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА, ГИШҮҮДИЙГ ЧАДАВХЖУУЛАХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА

8 сар
ЁС ЗҮЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА, ГИШҮҮДИЙГ ЧАДАВХЖУУЛАХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА
 
2022 оныг "Ёс зүйг дээдлэх" зорилтот жил болгон зарласантай холбогдуулан аймгийн Засаг даргын тамгын газраас MERIT төсөл хамтран "ЁС ЗҮЙ” чиглэлээр сургалтыг үе шаттай зохион байгуулж байна.
Сургалтад аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлагийн Ёс зүйн зөвлөлийн дарга, нарийн бичгийн дарга нар хамрагдаж байгаа бөгөөд ба ёс зүй, ёс зүйн нийтлэг зөрчлийг таньж мэдэх, ажлын байранд ёс зүйтэй зан төлөв, харилцааг бэхжүүлэх зэрэг чиглэлээр мэдлэг, ойлголтыг эзэмшүүлж байна.
бэхжүүлэх зэрэг чиглэлээр мэдлэг, ойлголтыг эзэмшүүлсэн байна.