Авлигын эсрэг нэгдье

3 сар
Авлигын эсрэг нэгдье
 
Монгол Улсын Засгийн газраас 2023-2024 оныг “Авлигатай тэмцэх жил” болгон зарлаж аймгийн Засаг даргын 2023 оны 04 дүгээр “Төрийн бүтээмжийг нэмэгдүүлэх хүрээнд авах арга хэмжээний тухай” албан даалгаврын дагуу авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, ил тод байдлын ажлын хүрээнд арга хэмжээ зохион байгуулж авлигын эсрэг үйл хэрэгт хүн бүрийн оролцоог нэмэгдүүлэх замаар хүнд суртал, чирэгдлийг бууруулах, авлигыг мэдээлж, шүгэл үлээхийг уриалсан “...НЭГДЬЕ” соён гэгээрүүлэх аянд Дорнод аймгийн Засаг даргын тамгын газар нэгдлээ.
 
@Авлигатай тэмцэх газар
 
@АТГ-Олон нийтийн төв #Нэгдье
 
Авлигатай Тэмцэх Газар
 
АТГ - Олон Нийтийн Төв