Аймгийн хөгжлийн жилийн төлөвлөгөө 2022 оны жилийн эцсийн тайлан

7 сар
Аймгийн хөгжлийн жилийн төлөвлөгөө 2022 оны жилийн эцсийн тайлан