Аймгийн Засаг даргын Үйл ажиллагааны хөтөлбөр 2022 оны жилийн эцсийн тайлан

6 сар
Аймгийн Засаг даргын Үйл ажиллагааны хөтөлбөр 2022 оны жилийн эцсийн тайлан