"Дорнод аймгийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл"-ийн хэрэгжилт 2022 оны жилийн эцсийн байдлаар

8 сар
"Дорнод аймгийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл"-ийн хэрэгжилт 2022 оны жилийн эцсийн байдлаар