“Хүн болох багаасаа” авьяас төслийн Хэрлэн сумын математик төрлийн 19 дүгээр багцын ажлын гүйцэтгэл

1 сар
“Хүн болох багаасаа” авьяас  төслийн Хэрлэн сумын математик төрлийн 19 дүгээр багцын ажлын гүйцэтгэл

“Хүн болох багаасаа” авьяас сургалтын төслийн Хэрлэн сумын математик төрлийн 19 дүгээр багцын ажлын гүйцэтгэлийн маягт №01

Хэрлэн сумын 8 дугаар сургуулийн багш Б.Наранбаяр, М.Оюунзул нар тус бүр 7 хоногт 3 өдрийн хугацаанд цагийн төлөвлөлтийн дагуу  сургалтыг зохион   байгуулсан. Хамран сургах тойргийн 6-9 дүгээр ангийн сурагчдад математик, шинжлэх ухааны стандарт агуулгын хүрээнд “Тоон олонлог, зэрэг, язгуур” сэдвийн мэдлэг, чадварыг нэмэгдүүлж, математик нь өнөө цагт хамгийн чухал шинжлэх ухаан болохыг батлах шалтгааныг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй таниулав.

  • Математик, шинжлэх ухаан төсөлд нийт 82 хүүхэд хамрагдахаас бүх хүүхэд 100% хамрагдсан ба нийт 1640 цагийн хичээл сургалтыг тус тусын анги танхимд үр дүнтэй зохион байгуулж, өдөр тутмын ирц 100%-тай байна.
  • Тухайн сард сургалтад хамрагдсан хүүхдүүд, зохион байгуулсан сургалт тус бүрийн нэгдсэн тоон мэдээлэл : 

 

Төслийн сургалтын нэр

Тайлант хугацаа

Тайлант хугацаанд зохион байгуулсан сургалтанд хамрагдсан

Төслийн сургалтанд хамрагдсан хүүхдүүд

 

Нийт

хүйс

Насны ангилал

анги

 

эр

эм

6-10

10-14

Бага анги

Дунд анги

 

Хүүхдийн тоо

Сургалтын нийт цаг

 

 

1

Математик1

04 сар

41

820

41

24

17

0

41

0

41

 

 

2

Математик2

04 сар

41

820

41

19

22

0

41

0

41

 

 

Бүгд/тоогоор

 

 

82

1640

82

43

39

0

82

0

82