"Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем” ТӨХК-ийг дотоодын цэргийн хамгаалалтад авлаа

1 сар
"Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем” ТӨХК-ийг дотоодын цэргийн хамгаалалтад авлаа
Монгол Улсын Засгийн газрын 35 дугаар тогтоол, Дотоодын цэргийн командлагчийн А/13 дугаар тушаалаар "ДОРНОД БҮСИЙН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ СИСТЕМ" ТӨХК-г Дотоодын цэргийн хамгаалалтад шилжүүлэв.
 
Нээлтийн үйл ажиллагаанд аймгийн Засаг даргын орлогч Ш.Ёл, Дотоодын цэргийн штабын Дэд бөгөөд Ажиллагааны удирдлагын газрын дарга, хурандаа Н.Мөнх-Итгэл, "Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем" ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирал Г.Отгонбаатар болон төрийн цэргийн болон хууль сахиулах байгууллагын удирдлага, алба хаагч нар оролцлоо.
Дотоодын цэргийн 826 дугаар тусгай салбарыг өргөтгөн зохион байгуулснаар үндэсний аюулгүй байдлыг хангах, батлан хамгаалах бодлого, зорилтыг хэрэгжүүлэхийн зэрэгцээ орон нутагт ажлын байрыг шинээр бий болгож орон нутгийг дэмжих төр, засгийн бодлого, аймаг орон нутгийн хөгжлийн болон аюулгүй байдлын зорилтыг хангахад эерэг нөлөө үзүүлэх чухал ач холбогдолтой юм.
 
1 хүн ба "сгийн ГАЗРЫ олЫН ДАГУ ДАС одонт НиЙ сиСт 024 оны ОРНОД ДОРНОД ийги йг йн ЛАТ" гэсэн бичвэр нарын зураг байж магад
1 хүн ба бичвэр нарын зураг байж магад
1 хүн ба бичвэр нарын зураг байж магад
4 хүн ба бичвэр нарын зураг байж магад
‎7 хүн ба ‎"‎ДОРНОД ROTIC монгол УЛСЫИ ЗАСГИЙН ГАЗРР 5 ДУгААР рОлЫн ДАГ гИн АЛТ АДАС ОДО Лйн эрц ай сиС 024 оны ДОРНОД ПОРНОД йг HI АЛ/ ص ΑРА НАХ П 小温医新 INERENTU 0215.13 02 5.13‎" гэсэн бичвэр‎‎ нарын зураг байж магад
‎13 хүн ба ‎"‎"AOPHOA yCИЙΗ 3P4ИM XY 4HИЙ CИCTEM" TeXИ-Ийr AoTooAblH U3Pί ทตที่ XAMI AAЛAЛTAA XyЛ33H ABAX ECЛOЛ 乱 MONEOS JAC M202 2024 024CH CHM 3P4ИMXT AoTooAblH U3PrИЙ XAMP XAMP nAЛTAA yyЛЛArblH y3H ABAX 3 רטיויליו לססר ن‎" гэсэн бичвэр‎‎ нарын зураг байж магад
2 хүн ба бичвэр нарын зураг байж магад
9 хүн ба бичвэр нарын зураг байж магад