Дорнодын_боловсрол_2016_2024 2

4 долоо хоног
Дорнодын_боловсрол_2016_2024 2
Хүүхдүүдийн сурах орчин, нөхцөлийг сайжруулан, боловсролын байгууллагуудын хүчин чадлыг нэмэгдүүлж,
👌ерөнхий боловсролын сургууль бүрийг #бага_сургуультай болгох зорилтыг тавин ажиллаж байна.