ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ №123 - "Архивын баримтад нэгдсэн тооллого явуулах ажлын хэсэг томилох тухай"

2 жил
ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ №123 - "Архивын баримтад нэгдсэн тооллого явуулах ажлын хэсэг томилох тухай"

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар