ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ №132 - "Уул овоо, гол мөрний тахилга зохион байгуулах тухай"

1 жил
ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ №132 - "Уул овоо, гол мөрний тахилга зохион байгуулах тухай"