Аймгийн Засаг даргын 2020.12.08-ний өдрийн 07 дугаар албан даалгавар

1 сар
Аймгийн Засаг даргын 2020.12.08-ний өдрийн 07 дугаар албан даалгавар

Коронавируст халдвар COVID-19 цар тахалын үед нийт Төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллага, төрийн болон орон нутгийн өмчит аж ахуйн нэгжийн хэвийн үйл ажиллагааг хангахтай холбоотой авах арга хэмжээ

Зурагт дараах зүйл агуулагдаж болно: бичвэр

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар