Дорнод Монголын хуурай хээрийн тогтвортой ландшафт, биологийн олон янз байдлын хамгаалал төсөл

3 долоо хоног
Дорнод Монголын хуурай хээрийн тогтвортой ландшафт, биологийн олон янз байдлын хамгаалал төсөл
Дорнод Монголын хуурай хээрийн тогтвортой ландшафт, биологийн олон янз байдлын хамгаалал төсөл хэрэгжинэ Даян дэлхийн байгаль орчны сан (GEF)-гийн санхүүжилтээр хэрэгжих энэхүү төсөл нь газрын доройтлыг бууруулахад хувь нэмэр оруулах бөгөөд 2021-2025 онд Дорнод, Хэнтий, Сүхбаатар аймгийн нэр бүхий есөн суманд хэрэгжинэ. Зарим үйл ажиллагаа нь улс, аймгийн түвшинд хэрэгжинэ. Төслийн төслийн товч танилцуулга болон Байгаль, орчин нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээтэй ЭНД-ээс танилцана уу.

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар