Дорнод аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2021 оны төлөвлөгөө

3 жил
Дорнод аймгийн  Засаг даргын Тамгын газрын Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2021 оны төлөвлөгөө