Дорнод аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2021 оны төлөвлөгөө

2 жил
Дорнод аймгийн  Засаг даргын Тамгын газрын Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2021 оны төлөвлөгөө