Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс

Ажлын чиг үүрэг:

1. Аймгийн хэмжээнд төрийн удирдлагын манлайллыг хэрэгжүүлэн аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын хэлтсүүд, штаб, тасаг, албадын үйл ажиллагаанд чиглэл өгөх, арга зүйн удирдлагаар хангах,
2. Сумдын Засаг даргын Тамгын газар, аймгийн Засаг даргын дэргэдэх газар, хэлтэс, албадыг нэгдсэн удирдлагаар хангах, үйл ажиллагааг нь боловсронгуй болгох чиглэлээр бодлогын зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх, үүрэг чиглэл өгөх,
3. Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, жил бүрийн аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг нэгтгэн боловсруулах, хэрэгжилтэнд нь хяналт тавих.
4. Төрийн албаны хүний нөөцийн төлөвлөлт, хангалт, нөөц бүрдүүлэх, түүгээр үйлчлэх ажлыг зохион байгуулах,
5.Төрийн албаны стандартын хэрэгжилтийг аймгийн хэмжээнд зохион байгуулах, арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх /ажлын байрны тодорхойлолт, үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшингийн үнэлгээ, төрийн байгууллагуудын бүтэц, орон тоо, цалин хөлсдөрийн албан хаагчдын ангилал, зэрэглэл, шатлал, мэргэшлийн шалгалт, зэрэг дэвдөрийн албан хаагчдын шагнал, урамшуулал, нийгмийн баталгаа, сахилга, хариуцлага, төрийн албан хаагчийн тоо бүртгэл гэх мэт/
6. Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн дотоод ажлыг эрхлэн хөтлөх,
7.Төрийн албан хаагчийн бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний тайлан, мэдээг төрийн байгууллагуудаар нэгтгэн гаргах, Төрийн албаны зөвлөлд тайлагнах.
8. Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалтыг зохион байгуулах, дүн мэдээг Төрийн албаны зөвлөлд тайлагнах,
9.Төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтан, төрийн үйлчилгээний удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулах,
10.Төрийн албан хаагчдыг төрийн жинхэнэ албаны тангараг өргүүлэх ажлыг удирдан зохион байгуулах,
11. Төрийн албан хаагчдыг чадавхижуулах сургалтууд зохион байгуулах,
12. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулах, жилийн эцсийн тайланг хэлтсүүдээс авч нэгтгэх,
13. Аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралдааны бэлтгэл хангах, зохион байгуулах, гарсан шийдвэрийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих,
14.Аймгийн Засаг даргын захирамжийг албажуулах, захирамжаар өгсөн үүргийн биелэлтэнд хяналт тавих,
15. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын тушаал, шийдвэрийг боловсруулах, албажуулах, хэрэгжүүлэх, мэдээлэх,
16. Аймгийн Засаг даргын сум, байгууллагад ажилласан тэмдэглэл, ажил төрлийн цуглаанд хэлсэн үг, албан тушаалтанд өгсөн үүргийн биелэлтэд хяналт тавих, хариу мэдээлэх, 
17. Сумдын Засаг дарга, аймгийн Засаг даргын дэргэдэх газар, хэлтэс, албадын дарга нар, төрийн байгууллагуудын удирдлагуудад албан томилолт, чөлөө олголтыг бүртгэх, судалгаа, дүгнэлт гаргах.
18. Сумдын Засаг дарга нар, төсвийн байгууллагуудын дарга нартай Төсвийн ерөнхийлөн захирагчтай байгуулах үр дүнгийн гэрээг байгуулах, хэрэгжилтэнд хяналт тавих,
19. Монгол улсын Төрийн дээд шагнал, аймгийн Засаг даргын шагналын материал хүлээн авах.хянах, шагналын материалыг холбогдох газарт уламжлах.шагнал гардуулах арга хэмжээг зохион байгуулах.
20.Гадаад харилцааны чиглэлийн бодлогын зорилтыг хэрэгжүүлэх, гэрээ хэлэлцээрт бэлтгэх, хэрэгжилтэнд нь хяналт тавих, зочин төлөөлөгчдийг хүлээн авах.үдэх, үйлчлэх ажлыг төрийн ёслолын журам, зааврын дагуу гүйцэтгэх.
21. Хэвлэл, мэдээллийн байгууллагуудтай харилцах асуудал,
22. Иргэдээс аймгийн Засаг дарга, түүний Тамгын газарт ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хүлээн авах, шийдвэрлэх, тайлан мэдээ гаргах,
23. Аймгийн Иргэдтэй уулзах төв, Нээлттэй утас: 7058-2233 -ын хэвийн үйл ажиллагааг хангах, иргэдийн хүсэлтийг хүлээн авах, шийдвэрлэх
24. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Цахим сайтыг эрхлэн явуулах.
25. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас явуулах мэдээлэл сурталчилгаа, мэдээллийн цагийн ажлыг удирдан зохион байгуулах, үр дүнг тооцох /Иргэдтэй хийх уулзалт, Нээлттэй хаалганы өдөрлөг, Орон нутгийн удирдлагын цаг, хэлэлцүүлэг, цахим хурал г.м/
26.3асгийн газрын хэрэг эрхлэх газар хүргэх шуурхай мэдээлэл, танилцуулгыг хэлтсүүдээс авч нэгтгэх, мэдээлэх.

 

Овог нэр

Албан тушаал

Холбоо барих утас

Цахим шуудан

1

Б.Алтансүх

Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтсийн дарга

7058-3040

 

altansukh@dornod.gov.mn

2

Х.Соёлмаа

  Хүний нөөцийн ахлах мэргэжилтэн

70583437

 

h.soyolmaa@dornod.gov.mn

3

Н.Гэрэлцэцэг 

Гадаад харилцааны асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

7058-2033

 

Ngereltsetseg09@gmail.com

4

Л.Цагаанхүүхэн 

Сум, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн

7058-3437

 

tsagaanhvvhen@gmail.com

5

У.Уранбилэг 

Агентлаг, дотоод хяналт хариуцсан мэргэжилтэн

7058-3437

 

Uranbileg2470@gmail.com

 

6

Б.Нарангэрэл 

Засаг даргын туслах

7058-4608

 

Nangia1215@gmail.com 

7

Н.Нарансоёл

Засаг даргын хэвлэлийн төлөөлөгч

7058-4608

 

 Mandahsoyol2@gmail.com

8

Н.Ариунсувд 

Гадаад харилцааны ажилтан

7058-2033

 

ariunsuvd.tg@dornod.gov.mn

9

 Э.Амарсайхан

Мэдээллийн технологийн ажилтан

 70582033

 Abunamaraa@gmail.com-амарсайхан