Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс

Ажлын чиг үүрэг:

1. Аймгийн үйлдвэрлэл, эдийн засгийн байдалд судалгаа шинжилгээ хийж, хэтийн төлөвийг тодорхойлох, бодлого боловсруулах, зохицуулах;
2. Аймгийн эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх ойрын болон хэтийн төлөвлөгөөг /Үндсэн чиглэл/ боловсруулах;
З.Орон нутгийн хөгжпийн индекс боловсруулах,
4. Эрчим хүч, зам тээвэр, харилцаа холбоо, шуудангийн үйлчилгээний чанар, хүртээмж, зохион байгуулалтад хяналт тавих;
5.Хөдөөгийн эрчим хүчний хангамжийн талаарх бодлого боловсруулах, төлөвлөх, үр дүнг тооцох, хяналт шинжилгээ хийх,
6. Зам, барилгын угсралт, хөрөнгө оруулалтын төсөв, төлөвлөгөө боловсруулах, хяналт тавих;
7. Радио, өргөн нэвтрүүлгийн станцтай харилцах асуудал;
8. Засгийн газар, Засаг даргын баталсан хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн асуудлын хүрээний хөтөлбөрүүдийн биелэлтийг хангах хэрэгжүүлэх
9. Хот байгуулалт, архитектур төлөвлөлтийн бодлого боловсруулах, хэрэгжилтэд зохицуулалт хийх;
10.Хотын цэвэр, бохир усны систем, дулааны шугам сүлжээний технологи, горимын ажиллагаанд хяналт тавих;
11.0рон сууц, нийтийн аж ахуйн үйлчилгээ, барилгажилт, ашиглалтын ажилд хяналт тавих;
12. Газрын харилцаа, газар эзэмшилт, ашиглалтын талаарх төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх;
13. Байгаль хамгаалах түүний баялагийг зүй зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх бодлого, төлөвлөлтийг орон нутгийн хэмжээнд боловсруулах, хэрэгжүүлэх;
14. Уул уурхайн салбарын бодлого, төлөвлөлт, зохицуулалтыг орон нутагт хэрэгжүүлэх:
15. Аялал жуулчлалын бодлого, зохицуулалтыг орон нутагт хзрэгжүүлэх;
16. Хөдөө аж ахуйн бодлого, төлөвлөлтийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх /малын эрүүл мэнд, үржил, бэлчээр ашиглалт, хадлан тэжээл, усан хангамж, газар тариалан, туслах аж ахуй гэх мэт/;
17. ҮЙЛЧИЛГЭЭ, худалдаа, хүнсний хангамж, аюулгүй байдлын бодлого төлөвлөлтийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх;
18. Жижиг бизнесийг дэмжих талаар төрийн бодлогыг орон нутагт хэрэгжүүлэх,
19. Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх бодлогыг орон нутагт хэрэгжүүлэх,
20. Төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжих хөрөнгө оруулалтын ажлын төлөвлөлт, тайлагналт, гүйцэтгэлийг хянах, санхүүжилтийн эрх нээх асуудал хариуцах,
21. Худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, зохион байгуулах.хяналт тавих,
22. Хөрөнгө оруулалт, хөгжпийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн чиг үүргийн холбогдох Сайдуудтай байгуулсан бүтээгдэхүүн нийлүүлэх гэрээний биелэлтийг гаргах, тайлагнах, удирдлагад мэдээлэх;

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар