Нийгмийн бодлогын хэлтэс

Ажлын чиг үүрэг:

1. Аймгийн нийгмийн хөгжпийн стратеги, бодлогыг боловсруулах, төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, тайлагнах, удирдлагыг нийгмийн салбарын мэдээллээр тогтмол хангах,
2. Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, жил бүрийн нийгэм, эдийн засгийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн холбогдох саналыг боловсруулах, хэрэгжилтийн тайланг хугацаанд нь гаргах,
3. Аймгийн Засаг даргын сум, байгууллагад ажилласан тэмдэглэл, ажил төрлийн хурал цуглаанд хэлсэн үг, албан тушаалтанд өгсөн холбогдох үүргийн биелэлтэд хариу мэдээлэх,
4. Төсвийн Ерөнхийлөн захирагч буюу салбарын сайдтай байгуулсан салбарын сайдтай байгуулсан аймгийн Засаг даргын гэрээ болон аймгийн Засаг даргын Ерөнхий сайдтай байгуулсан батламжаас өөрийн салбарт холбогдолтой заалтуудын хэрэгжилтийг хангах, тайлагнах,
5.Эрүүл мэнд.нийгмийн даатгалын үйлчилгээг зохион байгуулах ажилд хяналт тавьж, дэмжпэг үзүүлэх,
6. Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ажлыг зохион байгуулах ажилд хяналт тавьж, дэмжпэг үзүүлэх,
7. Ажилгүйдэл, ядуурлыг орон нутгийн түвшинд бууруулах талаарх бодлого зорилтыг хэрэгжүүлэх,
8. Хүн ам зүйн үзүүлэлтийг сайжруулахад чиглэгдсэн бодлогын хэрэгжилтэд хяналт тавих,
9.Аймгийн хэмжээнд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих,
10.Гэр бүлийн болон хүүхдийн эрхийг хангах, хамгаалах талаарх хууль тогтоомж, төрийн бодлого, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, хяналт тавих,
11.Ахмад настан, эмэгтэйчүүд, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, залуучууд, оюутан, өсвөр үеийнхэний хөгжил, хамгааллын бодлогын хүрээнд төлөвлөлт хийх, хөтөлбөр, төсөл боловсруулж батлуулах, хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх, үр дүнг үнэлэх, үнэлгээ дүгнэлтэд үндэслэн удирдлагаас хийдвэр гаргуулах,
12.3алуучуудын хөгжил, оролцоог хангах талаар төрийн бодлого, хөтөлбөрийн талаар санал боловсруулах, батлагдсан бодлого, хөтөлбөрийг хэрэжгүүлэхэд орон нутгийн салбар нэгжийг зохицуулалт, арга зүйгээр хангаж ажпын гүйцэтгэлийн тайланг үнэлэх,
13. Нийгмийн түншлэлийн бодлого боловсруулж, Иргэний нийгмийн байгууллагын уялдаа холбоог сайжруулахад дэмжпэг үзүүлэх, гэрээний үндсэн дээр төрийн зарим чиг үүргийг тэднээр гүйцэтгүүлэх, үүнд шаардагдах зардлыг жил бүрийн төсөвт тусгуулж ажиллах,
14. Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт хэлэлцээрийн санал боловсруулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих, дүгнэх, тайлагнах,
15.Эх, эцэг хүүхэддээ нийгмийн үүрэг, хариуцлага, хүүхдээ өсгөн хүмүүжүүлэх хамтын эрх тэгш оролцоо болон жендэрийн эрх тэгш байдлын тухай ойлголт, хүнийг хүйсийн шинжээр үл ялгаварлах үзэл, зан үйлийг өөрсдийн үлгэр дууриал, гэр бүлийн хүмүүжпээр олгох ажлыг салбар, орон нутгийн онцлог, шаардлагад нийцүүлэн зохион байгуулах;
16. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах үйл ажиллагааны явц, үр дүнгийн тухай тайлангЖендэрийн үндэсний хороонд хуульд заасан хугацаанд хүргүүлэх,
17. Төрөөс боловсролын талаар баримталж буй бодлого шийдвэр, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, харъяа агентлаг, байгууллагуудыг бодлого арга зүйн удирлагаар хангах,
18. Аймгийн боловсрол, шинжпэх ухаан, соёл урлаг, биеийн тамир, спортын хөгжлийн бодлогыг тодорхойлох, түүнийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, хяналт тавих, үр дүнд үнэлгээ өгөх;
19. Э.Аймгийн эрүүл мэндийн хөгжпийн бодлогыг тодорхойлох, түүнийг хэрэгжүүлэх ажпыг зохион байгуулах, хяналт тавих, үр дүнд үнэлгээ өгөх,
20. Аймгийн эрүүл мэндийн байгууллагын тусгай зөвшөөрлийн комиссын үйл ажиллагааг зохион байгуулах,
21.Төсвийн Ерөнхийлөн захирагч буюу нийгмийн салбарын сайдуудтай байгуулсан аймгийн Засаг даргын гэрээ болон аймгийн Засаг даргын Ерөнхий сайдтай байгуулсан батламжаас нийгмийн салбарт холбогдолтой заалтуудын хэрэгжилтийг хангах, тайлагнах,
22.0рон нутгийн салбар нэгжийг зохицуулалт, арга зүйн удирдлагаар хангаж холбогдох байгууллагын уялдаа холбоог хангах, ажлын гүйцэтгэлийн тайланг үнэлэх

 

Овог нэр

Албан тушаал

Холбоо барих утас

Цахим шуудан

1

Э.Эрдэнэбилэг  

Хэлтсийн дарга

8806-6839

7058-3548

erdenebileg@dornod.gov.mn

2

Х.Осгонтуяа

Хүүхэд, залуучууд, төрийн бус байгууллага хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

 

70582055

88008924

 

 

 

3

Г.Төмөрчулуун

Хөдөлмөр, хүн ам зүй, ахмадын бодлого хариуцсан мэргэжилтэн

9917-2450

70582055

 

g.tomorchuluun@dornod.gov.mn

 

4

О.Ганчимэг

Боловсрол, соёл урлагийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

8008-7655,

70582055

 

e.ganchimeg@dornod.gov.mn

5

Б.Оюундэлгэр

Эрүүл мэнд, спортын  асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

91146481

70582055

 

 

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар