Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс

Ажлын чиг үүрэг:

1.Аймгийн төсвийн төлөвлөлт, бүрдүүлэлт, хуваарилалт, зарлага санхүүжилтийг гүйцэтгэх, төсөв санхүүгийн үйл ажиллагаанд эдийн засгийн хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх ажлыг зохион байгуулах,
2.Төсвийн хууль тогтоомжийн хүрээнд аймаг, орон нутгийн төсвийн төслийг боловсруулж батлуулах, төсвийн гүйцэтгэлийн санхүүгийн нэгдсэн тайланг гаргаж холбогдох санхүүгийн хяналтын байгууллагаар хянуулах ажлыг гүйцэтгэх,
3.Улсын болон орон нутгийн төсөвт орлого бүрдүүлэх ажлыг зохион байгуулахын зэрэгцээ бүх шатны төсөвт орлого бүрдүүлэлтийн ажлын зохион байгуулалтанд хяналт тавих, бодлогын удирдамжаар ханган ажиллах,
4.Төсвийн байгууллагын төсөв санхүүгийн үйл ажиллагаанд төсвийн талаар гарсан хууль тогтоомжуудын хүрээнд хяналт тавих, бодлого арга зүйн зөвлөмжөөр хангах,
5.Төсөвт байгууллагуудад төрийн сангийн үйлчилгээ үзүүлж батлагдсан төсвийн зарцуулалтанд холбогдох хууль тогтоомж, журмын дагуу хяналт тавих, сумдын төрийн сангийн үйл ажиллагаанд дотоод хяналт тавьж удирдлага арга зүйн зөвлөмжөөр хангаж ажиллах,
6.Төсвийн болон аж ахуй нэгж байгууллагын санхүү нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагаанд нягтлан бодох бүртгэлийн хууль болон бусад хууль тогтоомжийн хүрээнд хяналт тавих, санхүүгийн тайлан, тэнцлийг хүлээн авч нэгтгэх, судалгаа, дүгнэлт хийх, хуулийн хэрэгжилтийг хангах үүднээс бодлого боловсруулж хэрэгжүүлэх,
7.Төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг боловсруулж, батлуулах, төлөвлөгөөт зорилтын биелэлтийг хангуулах ажлыг зохион байгуулж, зарлага санхүүжилтийг гүйцэтгэх,
8.Төрөөс нийгмийн даатгал, хөрөнгө оруулалт, хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагааны талаар баримталж буй бодлогын хэрэгжилтэнд эдийн засгийн хяналт- шинжилгээ хийх ажлыг холбогдох байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах,
9.Монгол улсын төсөв санхүүгийн хууль тогтоомжуудын хэрэгжилтийг хангах, тус салбарын хэмжээнд олон улсын болон дотоодод мөрдөгдөж буй стандартуудыг нэвтрүүлж хэвшүүлэх, мөн боловсон хүчний чадавхи мэргэшил, мэдлэгийг байнга сайжруулах үүднээс төсөвт байгууллага болон аж ахуй нэгж байгууллагуудын нягтлан бодогч, тооцооны ажилтнуудыг тасралтгүй боловсролын сургалт, арга зүйн зөвлөмжөөр хангаж ажиллах
10.Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хадгалалт, хамгаалалтанд бүртгэлээр тавигдах хяналтыг хэрэгжүүлэх, эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр өмчийг ашиглах зарцуулах, шилжүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах, хяналт тавих
11.Аймгийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа улсын бүртгэлтэй хувьцаат компани, хадгаламж зээлийн хоршоо, банк бус санхүүгийн байгууллага, брокер дилерийн компаниудын хууль тогтоомжоор хүлээсэн үүргийн биелэлтийг хангуулах, хяналт тавих
12.3арим агентлагуудын ерөнхийлөн захирагч /Татварын хэлтэс, Статистикийн хэлтэс, Гаалийн алба/ нартай аймгийн Засаг даргын байгуулсан бүтээгдэхүүн нийлүүлэлтийн гэрээ, мөн тус агентлагуудтай аймгийн Засаг даргын байгуулсан үр дүнгийн гэрээний биелэлтэнд хяналт тавих, хэрэгжилтийг хангуулах, зохион байгуулах,
13.Сумдын Засаг дарга нарын төсвийн ерөнхийлөн захирагчтай байгуулсан гэрээний биелэлтийг дүгнэж, дараагийн жилийн гэрээ байгуулах ажлыг төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэстэй хамтран зохион байгуулах
14. Бодлогын баримт бичгүүдэд өөрийн салбарын чиглэлээр тусгасан холбогдох заалтын биелэлтийг хангуулах, биелэлтийг тайлагнах
15.3асгийн газрын тогтоол, шийдвэр, үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг өөрийн хэлтсийн хүрээнд нэгтгэн боловсруулах
16. Төсвийн ерөнхийлөн захирагч буюу салбарын сайдтай байгуулсан аймгийн Засаг даргын гэрээ болон аймгийн Засаг даргын Ерөнхий сайдтай байгуулсан батламжаас өөрийн салбарт холбогдолтой заалтуудын хэрэгжилтийг хангах, тайлагнах
17. Мэргэжлийн байгууллагуудын болон аудитын тайлан, дүгнэлт, зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тайлангийн биелэлтийг холбогдох сум, байгууллагуудаас гаргуулан хэрэгжүүлж ажиллах,
18. Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, жил бүрийн аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг нэгтгэн боловсруулах, хэрэгжилтэнд нь хяналт тавих.

Овог нэр

Албан тушаал

Холбоо барих утас

Цахим шуудан

1

Б.Цэнгэлмаа

Хэлстийн дарга

 

7058-3033

tsengelmaa.tg@dornod.gov.mn

2

Ц.Амгаланзаяа

Аймгийн ерөнхий нягтлан бодогч

 

7058-3034

amgalanzaya.tg@dornod.gov.mn

3

Т.Энхцэцэг

Бүртгэл хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

 

7058-2372

enhtsetseg.tg@dornod.gov.mn

4

О.Эрдэнэтуяа

Төсвийн ахлах мэргэжилтэн

 

7058-2372

erdenetuya.tg@dornod.gov.mn

5

Н.Баярмаа

Төсвийн мэргэжилтэн

7058-2372

bayrmaa.tg@dornod.gov.mn

6

 Ш.Дэлгэрцэцэг

Дотоод хяналт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

 

7058-2372

delgertsetseg.tg@dornod.gov.mn

7

Г.Цолмон

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн мэргэжилтэн

7058-2372

tsolmon.tg@dornod.gov.mn

8

М.Мөнхцэцэг

Төсвийн байгууллага хариуцсан мэргэжилтэн

 

7058-2372

munkhtsetseg.tg@dornod.gov.mn

9

 Д.Гантэшүүр

Төсвийн байгууллага хариуцсан мэргэжилтэн

 

7058-2372

ganteshuur.tg@dornod.gov.mn

10

 М.Минжинсор

Төсвийн байгууллага хариуцсан мэргэжилтэн

 

7058-2372

minjinsor.tg@dornod.gov.mn