Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс

Ажлын чиг үүрэг:

1. Монгол улсын Их хурал, Засгийн газраас баталсан тогтоол, эрх зүйн актуудыг хяналтанд авч хэрэгжилтэнд хяналт тавин хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх замаар аймгийн удирдлагууд, хэрэглэгчдийг нэгдсэн мэдээ, мэдээллээр хангах, дүгнэлт, санал боловсруулах ажлыг зохион байгуулах,
2. Аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газраас гаргасан тогтоол, шийдвэрүүдийн хэрэгжилтэнд хяналт тавин хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх замаар аймгийн удирдлагууд, хэрэглэгчдийг нэгдсэн мэдээ, мэдээллээр хангах, дүгнэлт, санал боловсруулах ажлыг зохион байгуулах,
3. Төсвийн ерөнхийлөн захирагч буюу салбарын Сайдтай байгуулсан аймгийн Засаг даргын гэрээ, аймгийн Засаг дарга Ерөнхий сайдтай байгуулсан батламжийн биелэлтэнд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх, мэдээлэх ажлыг зохион байгуулах,
4. Аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, бусад байгууллагын болон сумын Засаг даргын Тамгын газрын болон төсвийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны үр дүнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийн холбогдох удирдлага, мэргэжилтнүүд, албан хаагчдыг мэргэжил, арга зүйгээр хангаж зөвлөн туслах ажпыг жил бүр зохион байгуулах, дүнг аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралд мэдээлэх, шийдвэр гаргуулах, үйл ажиллагаа сайжруулах чиглэлээр санал, зөвлөмж боловсруулах, хэрэгжүүлэх,
5.Төсвийн ерөнхийлөн захирагч аймгийн Засаг даргаас сумдын Засаг дарга, засаг даргын дэргэдэх агентлагуудтай байгуулсан батламж, бүтээгдэхүүн нийлүүлэх гэрээний биелэлтийг холбогдох газруудаас хүлээн авах, хяналт- шинжилгээ, үнэлгээ хийх, үр дүнг тооцох,
6. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын жил бүрийн үйл ажиллагааны тайланд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, үр дүнг мэдээлэх, доголдож байгаа үйл ажиллагаа, арга хэмжээг сайжруулах санал оруулах,
7. Төрийн болон төрийн өмчит байгууллагуудын үйл ажиллагаа, үндсэн зорилт, чиг үүрэгт хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, үр дүнг тооцох доголдож байгааг нь сайжруулах санал, зөвлөмж гаргуулах,
8. Аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагууд, төрийн өмчит ААН, төрийн байгууллагуудын удирдах ажилтны шуурхай хуралдааныг зохион байгуулах, тэмдэглэл хөтлөх, шуурхай хуралдаан дээр удирдлагаас өгсөн үүрэг, даалгаврын хэрэгжилтийг хангуулах, хэрэгжилтийн дүнг удирдлагад мэдээлэх,

9. Аймгийн Засаг даргын сум, байгууллагад ажилласан тэмдэглэл, ажил төрлийн цуглаанд хэлсэн үг, албан тушаалтанд өгсөн үүргийн биелэлтэнд хяналт тавих, хариу мэдээлэх,
Ю.Хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэрийн орон нутагт холбоотой заалтын биелэлтэнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, үр дүнг тооцох, Шаардлагатай тохиолдолд эрх бүхий албан тушаалтны шийдвэр, удирдамжийн дагуу хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх,
10.Аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралдаанаар сумд, агентлаг, төрийн байгууллагуудтай холбоотой мэдээлэл, хэлэлцэх асуудлуудыг төлөвлөх, хуралдаанаар гарсан төсөвтэй холбоотой шийдвэрүүдийн хэрэгжилтэнд cap, улирлаар хяналт-шинжилгээ, дотоод аудит хийх, үр дүнг тооцох,

 

Овог нэр

Албан тушаал

Холбоо барих утас

Цахим шуудан

1

Д.Дамдинцоо 

Хэлтсийн дарга

 

7058-3313

damdintsoo@dornod.gov.mn

2

Б.Зулцэцэг

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтсийн сум хариуцсан мэргэжилтэн

 

7058-2444

zultsetseg@dornod.gov.mn

 

3

Ж.Есүхэйбаярхүү   

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтсийн агентлаг хариуцсан мэргэжилтэн

 

7058-2444

bayarkhuu1996@gmail.com