Цэргийн штаб

Ажлын чиг үүрэг: 

1. Батлан хамгаалах чиглэлээр гарсан хууль тогтоомжийг сурталчлах, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, мэргэшил арга зүйн туслалцаа, дэмжлэг үзүүлэх, хяналт-шинжилгээ хийх,
2. Дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн бүрэлдэхүүнтэй явуулах сургалт, дадлагыг зохион байгуулах,
3. Нутаг дэвсгэртээ байрлаж байгаа Зэвсэгт хүчин болон Хилийн цэргийн анги байгууллагуудтай харилцаж ажиллах,
4. Аймгийн гамшгаас хамгаалах ажпыг зохион байгуулахад Засаг даргад
дэмжпэг үзүүлэх,
5.Эрх бүхий байгууллагын шийдвэр, Засаг даргын захирамжийн дагуу иргэдийг жил бүр жинхэнэ албанд татах, халах, цэрэг техникийн шинэчилсэн бүртгэл явуулах, дайчилгааны даалгаврыг хангах бүх талын арга хзмжээ авах.
б.Орон нутгийн хамгаалалтын тогтолцоог бүрдүүлэх, удирдлага зохион байгуулалтын арга хэмжээг хэрэгжүүлэж орон нутагт төлөвлөн зохион байгуулж, хяналт тавих байгалийн болон бусад гамшиг ослоос сэргийлэх, тэмцэх, хамгаалах, хор уршгийг арилгах үйл ажиллагааг удирдах, мэргэжлийн дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх,
7. Сум, аж ахуйн нэгж байгууллагаас цэргийн болон гамшигаас хамгаалах сургалт, дадлагад оролцох хүн, техникийг тодорхойлох, үүнтэй холбоотой төлөвлөгөө хийхэд туслах, зарлан мэдээллийг хүргэх,
8. Аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдийг үлсын хил хамгаалалтад татан оруулах, хил хамгаалахад туслах хүчний үйл ажиллагаанд дэмжпэг үзүүлэх.
9.Цэргийн сургуульд суралцах, гэрээт цэргийн алба хаах хүсэлтэй иргэдийг судлаж сонгон шалгаруулалтад оруулах.
10.Эрхэлсэн ажлын чиглэлээр батлан хамгаалах асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, мэргэжпийн удирдлагын байгууллага, Засаг даргаас өгсөн үүргийг биелүүлэх, ажлыг зохион байгуулах, Засаг даргад мэргэжпийн зөвлөгөө өгөх.
11.Батлан хамгаалах сайдын тушаал, шийдвэрийг орон нутагт хэрэгжүүлэх,
12. Цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн хаагчдыг сургах, алба хаалгах, тэдэнтэй холбогдох асуудлыг зохих байгууллагад тавьж шийдвэрлүүлэх.
13.Цэргийн дүйцүүлэх албыг мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаагчдын тоо бүртгэлийг хөтлөх, мөнгөн төлбөр төлүүлэх ажлыг зохион байгуулах,

 

Овог нэр

Албан тушаал

Холбоо барих утас

Цахим шуудан

1

О.Ганзориг

Штабын дарга

 

7058-3039

o.ganzorig@dornod.gov.mn

2

Б.Гансүх

Цэргийн тоо бүртгэлийн офицер

8801-0882,

9320-0570

gansukh@dornod.gov.mn

 

3

Ц.Энхбилэг

Орон нутгийн хамгаалалт, сургалтын офицер

8806-4129

enhbileg@dornod.gov.mn

 

4

᠌᠋П.Чухалхүү

Дайчилгааны офицер

8847-2656

chukhlaa@dornod.gov.mn