Архивын тасаг

Ажлын чиг үүрэг:

21. Тамгын газрын архив, бичиг хэргийг хөтлөх.
22. Төрийн архивт фонд үүсгэгч байгууллагуудын баримт бичгийг шилжүүлэн авч, нөхөн бүрдүүлэлт хийх, эрдэм шинжилгээ судалгаа лавлагаанд ашиглах үүргийг архивын тасаг гүйцэтгэх,
23. Аймгийн хэмжээнд архив, албан хэрэг хөтлөлтийн ажпыг хууль журмын дагуу явуулах, мэргэшлийн зөвлөгөө өгч, дэмжлэг үзүүлэх,
24.0рон нутгийн зах зээлд аж ахуй эрхлэгч нь шударгаар өрсөлдөх, нутгийн захиргаанд хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах, хууль бус зар сурталчилгааг таслан зогсоох,
25.3асгийн газрын тогтоол, шийдвэр, үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг өөрийн хэлтсийн чиг үүргийн хүрээнд нэгтгэн боловсруулах,
26. Төсвийн ерөнхийлөн захирагч буюу салбарын сайдтай байгуулсан аймгийн Засаг даргын гэрээ болон Ерөнхий сайдтай байгуулсан батламжаас өөрийн салбарт холбогдолтой заалтуудын хэрэгжилтийг хангах, тайлагнах.

 

Овог нэр

Албан тушаал

Холбоо барих утас

Цахим шуудан

1

Д.Жаргал

Тасгийн дарга

7058-4151

jargal@dornod.gov.mn

2

Ж.Нэргүй

Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч

7058-4151

nergui.j@dornod.gov.mn

 

3

Т.Баярмаа

Архивын тасгийн сан хөмрөгч

 

7058-4151

bayarmaa@dornod.gov.mn

4

Ө.Цэвэлмаа

Архивын тасгийн архивч

 

7058-4151

tsevelmaa@dornod.gov.mn

5

Э.Түмэнхүү

Хэвлэгч

 

7058-4151

 

6

Б.Пүрэвбат

Архивч – Оператор

 

 7058-4151

purevbat@dornod.gov.mn

7

С.Өнөрхүү

Архивч – Оператор

 

7058-4151