Хууль эрх зүйн хэлтэс

Ажлын чиг үүрэг:

1. Аймгийн Засаг даргыгхууль зүйн зөвлөгөө, дэмжпэгээр хангах,
2.3асаг даргаас гаргах захирамж, шийдвэрийн төслийн эрх зүйн үндэслэлийг хангуулах,
3. Нутгийн захиргааны байгууллагуудын эрх зүйн шийдвэрийн хууль зүйн үндэслэлийг хангуулах,
4. Аймгийн Засаг даргаас хууль, хяналтын байгууллагуудтай харилцан ажиллах, тэдгээр байгууллагуудын үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах,
5. Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх талаарх төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх,
6. Аймгийн Засаг дарга сум болон , агентлаг, байгууллагад ажилласан тэмдэглэл, ажил төрлийн цуглаанд хэлсэн үг, албан тушаалтанд өгсөн үүргийн биелэлтийн өөрийн хэлтсийн чиг үүрэгт хамаарах асуудалд хяналт тавих, хариу мздээлэх,
7. Хууль,тогтоомжийн системчлэл, сурталчилгаа лавлагаа, мэдээллийн санг бүрдүүлэн дэлгэрүүлэх, хууль тогтоомжийн кодификаци хийх, удирдлага, албан тушаалтан, иргэдийг хууль, эрх зүйн мэдээллээр хангах,
8. Шүүхийн байгууллагуудтай харилцах асуудал,
9.Төрийн нууцын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ажпыг байгууллагадаа хариуцах, хяналт тавих, зөвлөгөө дэмжлэг үзүүлэх,
10.Аймгийн Засаг дарга, Тамгын газар түүний хэлтсийн тамга, тэмдгийг хадгалах, ашиглалтад хяналт тавих,

11.Авлигын эсрэг хуулийн хэрэгжилтийг нутаг дэвсгэрийн хэмжэзнд зохион байгуулах,
12. Хувийн ашиг сонирхол хөрөнгө орлогын мэдүүлэг, нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн этгээдийн хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан
мэдүүлэг, ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай мэдэгдлийн бүрдүүлэлтэд хяналт тавьж ажиллах,
13. Хэлтсийн чиг үүрэгт хамаарах агентлагуудын нэрийн өмнөөс, аймгийн Засаг даргын яамдтай байгуулсан үр дүнгийн гэрээний биелэлтэд хяналт үнэлгээ хийх,
14.3асгийн газар, Засаг даргаас хууль зүйн чиглэлээр баталсан хөтөлбөрийн биелэлтийг нэгтгэн боловсруулах,
15. Аймгийн Засаг даргын Үйл ажиллагааны хөтөлбөр, жил бүрийн Үндсэн чиглэлийн төслийг өөрийн хэлтсийн чиг үүрэгт хамаарах хүрээнд боловсруулах,
16. Нотариатын үйлчилгээнд ерөнхий хяналт тавих,
17.Эрх зүйн сургалт сурталчилгааны ажпыг удирдан чиглүүлэх,
18.0рон нутгийн хэмжээнд хуулийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах,
19. Хүний эрхийг хангах үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажпыг орон нутагт зохион байгуулах,
20. Нийгмийн дэг журам сахиулах, гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх.

 

Овог нэр

Албан тушаал

Холбоо барих утас

Цахим шуудан

1

Ц.Баяржаргал

Хэлтсийн дарга

7058-4897

bayarjargal@dornod.gov.mn

 

2

Б.Уугансүрэн

 

Хууль тогтоомжийн системчлэл, захиргааны хэм хэмжээний акт, өргөдөл гомдол хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

 

7058-4897

 

3

Г.Мягмарсүрэн

 

Эрх зүйн сургалт, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх асуудал хариуцсан  мэргэжилтэн

 

7058-4897

myagmarsuren@dornod.gov.mn

 

 

 

 

 

4

П.Бор-Охин

Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөөх газрын Орон нутаг дахь улсын байцаагч

  7058-4897