Аймгийн Засаг даргын 2022 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/102 дугаар захирамж "Мал амьтны халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулах тухай" "

2 жил
Аймгийн Засаг даргын 2022 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/102 дугаар захирамж "Мал амьтны халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулах тухай" "