Аймгийн Засаг даргын 2022 оны 03 дугаар сарын 07-ны өдрийн А/136 дугаар захирамж "Хөдөлмөр нийгмийн 3 талт хороо байгуулах тухай"

2 жил
Аймгийн Засаг даргын 2022 оны 03 дугаар сарын 07-ны өдрийн А/136 дугаар захирамж "Хөдөлмөр нийгмийн 3 талт хороо байгуулах тухай"