Аймгийн Засаг даргын 2023 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрийн А/03 дугаар захирамж "Орон тооны бус зөвлөл шинэчлэн байгуулах тухай"

8 сар
Аймгийн Засаг даргын 2023 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрийн А/03 дугаар захирамж "Орон тооны бус зөвлөл шинэчлэн байгуулах тухай"